Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miasta Opola

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 1.915.564 , w tym:

Dochody gminy o kwotę 1.903.846 zł, w tym:

Dochody bieżące:

+ 896.413 zł

Dział 720 - Informatyka

- 13.885 zł

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

- 13.885 zł

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 13.885 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

+ 141.464 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

+ 141.464 zł

§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 141.464 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 747.780 zł

Rozdział 85307 - Dzienni opiekunowie

+ 747.780 zł

§ 0830 - Wpływy z usług

+ 253.700 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

+ 494.080 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 21.054 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 21.054 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

+ 21.054 zł

Dochody majątkowe:

+ 1.007.433 zł

Dział 600 - Transport i łączność

+ 1.494.177 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

+ 1.494.177 zł

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 1.494.177 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

- 500.629 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

- 500.629 zł

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 425.534 zł

§ 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 75.095 zł

Dział 720 - Informatyka

+ 13.885 zł

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

+ 13.885 zł

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 13.885 zł

Dochody powiatu o kwotę 11.718 zł, w tym:

Dochody bieżące:

+ 11.718 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.718 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+ 11.508 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 11.508 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

+ 210

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 178

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 32

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 4.217.319 zł, w tym:

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 4.241.315 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 23.996 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 6.132.883 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

+ 15.000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 2.000.000 zł

- Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej

- 2.000.000 zł

Wydatki majątkowe

- 2.000.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.000.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

+ 2.000.000 zł

- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym
i kanalizacją deszczową

+ 2.000.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 2.000.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.000.000 zł

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

+ 15.000 zł

- Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

+ 15.000 zł

Wydatki bieżące

+ 15.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 15.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 15.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

+ 395.500 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

+ 395.500 zł

- Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

+ 395.500 zł

Wydatki majątkowe

+ 395.500 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 395.500 zł

Dział 720 - Informatyka

-

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

-

- Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"

-

w tym:

Wydatki bieżące

- 13.885 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 13.885 zł

§ 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 13.885 zł

Wydatki majątkowe

+ 13.885 zł

w tym:

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 181.680 zł

§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 195.565 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

+ 40.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

+ 40.000 zł

- Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

+ 40.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

+ 141.464 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

+ 141.464 zł

- Realizacja projektów Erasmus +

+ 141.464 zł

Wydatki bieżące

+ 141.464 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 141.464 zł

§ 4301 - Zakup usług pozostałych

+ 141.464 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

+ 20.000 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

+ 20.000 zł

- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich"

+ 20.000 zł

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł

§ 2710 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

+ 20.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

+ 97.900 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 10.200 zł

- Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną

+ 10.200 zł

Wydatki majątkowe

+ 10.200 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.200 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

+ 87.700 zł

w tym:

- Roboty publiczne

+ 87.700 zł

Wydatki bieżące

+ 87.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 84.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 70.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 12.200 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

+ 1.800 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.700 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 3.700 zł

- Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"

- 18.000 zł

Wydatki bieżące

- 18.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 18.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

- 18.000 zł

- Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu ul. Małopolska 20A
w celu utworzenia toalety dla osób niepełnosprawnych

+ 18.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 18.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 18.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 582.650 zł

Rozdział 85305 - Żłobki

- 40.000 zł

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 40.000 zł

Wydatki bieżące

- 40.000 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

- 40.000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 40.000 zł

Rozdział 85307 - Dzienni opiekunowie

+ 602.440 zł

- Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"

+ 602.440 zł

Wydatki bieżące

+ 602.440 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 586.240 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 84.232 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

+ 12.005 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

+ 490.003 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 16.200 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki

+ 16.200 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

+ 210

- Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"

+ 210

Wydatki bieżące

+ 210

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 210

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy

+ 1

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1

§ 4307 - Zakup usług pozostałych

+ 1

§ 4417 - Podróże służbowe krajowe

+ 172

§ 4419 - Podróże służbowe krajowe

+ 31

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

+ 20.000 zł

- Rada Seniorów Miasta Opola

+ 20.000 zł

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

+ 10.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 862.000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 105.000 zł

- Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

+ 105.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 105.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 105.000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- 967.000 zł

- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej

-967.000 zł

Wydatki majątkowe

- 967.000 zł

w tym:

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

- 967.000 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 21.054 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 21.054 zł

- Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące

+ 21.054 zł

Wydatki bieżące

+ 21.054 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 21.054 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

+ 21.054 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

+ 5.681.315 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

+ 5.541.315 zł

w tym:

- Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

+ 4.241.315 zł

Wydatki majątkowe

+ 4.241.315 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.241.315 zł

- Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropol"

+ 1.300.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 1.300.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.300.000 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

+ 140.000 zł

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące

+ 140.000 zł

Wydatki bieżące

+ 140.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 140.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

+ 140.000 zł

§ 4. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 55.266.234 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 27.479.540 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.786.694 zł.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 42.479.540 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.632.391 zł.".

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104

Przedszkola, w tym:

Przedszkole Publiczne Nr 43

107 700

107 700


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe