Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz 1072 /, art. 211, 212,214,215,222,235,236,237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626,poz. 1877/ art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526, Nr 127 poz. 857,z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 127, poz. 857 , z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207 poz.1230, z 2012 r. poz.354, z 2013 r. poz. 193 / , Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51.275.103,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 50.797.671,00 zł.;

2) dochody majątkowe w wysokości 477.432,00 zł ;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 51.875.103,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.417.548,58 zł.;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.457.554,42 zł.;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 600.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emitowanych papierów wartościowych .

§ 5. Ustala się :

1) przychody budżetowe w wysokości 2.000.000,00 zł.;

2) rozchody budżetowe w wysokości 1.400.000,00 zł.;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów budżetowych na 2015 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne - zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) plan wydatków budżetowych na 2015 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne - zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2015rok - zgodnie z załącznikami nr 6;

4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015 zgodnie załącznikami nr 7 i 8;

5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 9;

6) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 395.000,-zł oraz przeznacza się je na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 395.000,- zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.;

2) celową w wysokości 110.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 9. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2015 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1.287.600,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok w złotych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, własnych oraz zadań zleconych na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe