Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/20/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/20/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2015 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe