Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.[2]) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.[3])) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 270/XXXVI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowiczkach


Przemysław Malinka


Załącznik do Uchwały Nr IV/15/15
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 26 lutego 2015 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach zwana dalej "Biblioteką" została stworzona na mocy Uchwały byłej Gminnej Rady Narodowej Nr XIII/63/86 z dnia 30 maja 1986 r.

§ 2. Biblioteka, o której mowa w § 1 działa w oparciu o przepisy:

1) ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( DZ. U. 2012 r.poz. 642 z późniejszymi zmianami);

2) ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami);

3) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. z późniejszymi zmianami);

4) postanowień niniejszego statutu.

§ 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pawłowiczki.

2. Biblioteka jest samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną.

3. Biblioteka wpisana jest pod pozycją nr 1 dnia 29.06.2006r. do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 4. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w budynku Zespołu Gimnazjalno - Szkolno- Przedszkolnego w Pawłowiczkach przy ul. Korfantego 3.

2. Obszarem jej działania jest Gmina Pawłowiczki.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

§ 5. 1. Biblioteka posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę Biblioteki , adres siedziby, numer NIP i REGON.

2. Biblioteka, do stemplowania księgozbioru, używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach.

§ 6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 7. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

2. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zakup zbiorów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 8. Biblioteka służy w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy, oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 9. Do zadań biblioteki należy :

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej - udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;

3) organizowanie czytelnictwa poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnie potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

6) biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi , a wpłaty przeznacza na działalność statutową;

7) zasady i warunki korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez dyrektora.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10. 1. Dyrektor kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pawłowiczki.

3. Wójt Gminy wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne: zarządzenia, polecenia służbowe.

§ 11. 1. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor biblioteki.

2. W bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy - specjaliści z różnych dziedzin, związani z jej działalnością.

3. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

4. Wynagrodzenie pracowników biblioteki ustala dyrektor według odrębnych przepisów resortowych i regulaminu wynagrodzeń.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres jej działania ustala dyrektor biblioteki w regulaminie organizacyjnym i wprowadza w drodze zarządzenia, po uzyskaniu opinii Wójta.

§ 13. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne.

· Filia w Gościęcinie ul. Kościelna 1;

· Filia w Jakubowicach 2c;

· Filia w Trawniki ul Leśna 62;

· Filia Maciowakrze ul. Kościuszki 20.

2. Do zadań filii wchodzących w skład biblioteki należą zadania określone w § 9 niniejszego statutu.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

2. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach..

§ 16. 1. Działalność biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.

2. Wysokość dotacji dla biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego i złożonego przez dyrektora biblioteki w terminie ustalonym przez organizatora.

§ 17. 1. Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdanie finansowe dla organizatora zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

2. Roczne sprawozdanie biblioteki zatwierdza Rada Gminy.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Statut biblioteki uchwala Rada Gminy Pawłowiczki.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.908, z 2013 r. poz. 829.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.423.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe