Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Popielów

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku, poz. 379, poz 1072) oraz art 94, art. 211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 258 ust 1 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się następująca zmianę:

§ 4.

ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwotach:

Dochody

800 422,00 zł

Wydatki

800 422,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe