Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Zwiększa się budżet po stronie przychodów

§ 9500 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę

o kwotę

2 908 657,04

2 908 657,04

Zmniejsza się budżet po stronie przychodów

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę


o kwotę

200 000,00


200 000,00

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dział 758 Różne rozliczenia
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)

Dochody majątkowe
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę

o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

258 959,00

58 959,00
4 400,00


4 000,00
400,00

54 559,00
54 559,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące
Dział 758 Różne rozliczenia
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

58 668,00

58 668,00
40 265,00
40 265,00

14 003,00

14 003,00

4 400,00
4 000,00
400,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rozdział 80104 Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rozdział 80110 Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki majątkowe
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowa

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

966 028,21

148 346,30
53 987,82
53 987,82
53 987,82
41 246,59
41 246,59
41 246,59
37 993,42
37 993,42
37 993,42
14 921,36
14 921,36
14 921,36
197,11
197,11
197,11

10 487,06
9 333,90
9 333,90
9 333,90
1 153,16
1 153,16
1 153,16

7 194,85
7 194,85
7 194,85

800 000,00
800 000,00
800 000,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu (dokumentacja)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
Zarząd Budynków Komunalnych
Wydatki majątkowe
w tym: dotacje na inwestycje - Zarząd Budynków Komunalnych
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury
w Prudniku - sala kinowa - etap I o kwotę 200.000,00
Wykonanie nowej instalacji p.poż. wraz z stacją podnoszenia ciśnienia wody w budynku socjalnym przy ul. Chrobrego 49
w Prudniku o kwotę 45.000,00
Remont WDK w Czyżowicach o kwotę 7.194,85
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
Rozdział 71035 Cmentarze
Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Zakup sprzętu i licencji komputerowych
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe
Zakup mikrobusa oraz turbinowej pompy głębinowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki majątkowe
Remont remizy OSP Rudziczka
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Wydatki bieżące
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
Wydatki bieżące

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkole
Wydatki majątkowe
Zakup zmywarko-wyparzarki - ZSP w Szybowicach

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki bieżące
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 Żłobki
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej o kwotę 10.000,00
Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar (dokumentacja)
o kwotę 15.000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki majątkowe
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa o kwotę 200.000,00

w tym: dotacje na inwestycje - Prudnicki Ośrodek Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa - dostawa i montaż wyposażenia o kwotę 200.000,00

Rozdział 92116 Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Rozdział 92118 Muzea
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
Muzeum Ziemi Prudnickiej

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach o kwotę 2.500,00
Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach o kwotę 2.000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotęo kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotęo kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotęo kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotęo kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

3 474 394,25

360 000,00
360 000,00
300 000,00
60 000,001 364 155,85
557 194,85
305 000,00
305 000,00

252 194,85
252 194,85


806 961,00
396 961,00
410 000,0035 000,00
30 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00

209 024,13
169 024,13
119 024,13
50 000,00

30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00

98 248,00
20 000,00
20 000,00


72 000,00
2 000,00
2 000,00
70 000,00

3 248,00
3 248,00
3 000,00
3 000,00

284 620,27

284 620,27
284 620,27

38 000,00
38 000,00
1 000,00
30 000,00

7 000,00
7 000,00


275 840,00
114 441,00
114 441,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00
17 399,00
17 399,00
14 375,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00


38 000,00
38 000,00

38 000,00
4 000,00

206 000,00
20 000,00
20 000,00
90 000,00
90 000,00
62 000,00
37 000,00
25 000,0034 000,00
34 000,00

435 823,00
400 000,00
400 000,00200 000,00

23 823,00
23 823,00
23 823,00

12 000,00
12 000,00
12 000,00


121 683,00
10 683,00
6 183,00
4 500,00
111 000,00
111 000,00
24 000,00
80 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe