Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie obsadzenia mandatów radnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[1]) w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 lutego 2015 r. oraz uchwałą nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych, postanawiam:

§ 1. O wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4, właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Kluczborku, Pana Mariusza Adama Pieńkowskiego - kandydata z listy nr 14 - KWW Ziemia Kluczborska, który w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 2. O wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4, właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Kluczborku, Pani Urszuli Marii Pękala-Duda - kandydatki z listy nr 1 - Komitet Wyborczy PSL, która w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 3. Postanowienie o obsadzeniu mandatów radnych przesyła się Wojewodzie Opolskiemu, oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kluczborku.

§ 4. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy
w Opolu I


Jarosław Benedyk


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe