Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.415.731 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 2.415.731 zł

rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.415.731 zł

dochody majątkowe - 2.415.731 zł

paragraf 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.050.574 zł

paragraf 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 361.866 zł

paragraf 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.633 zł

paragraf 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 658 zł

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.412.440 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 2.412.440 zł

rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.412.440 zł

dochody majątkowe - 2.412.440 zł

paragraf 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 2.050.574 zł

paragraf 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 361.866 zł

3. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 99.035 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 99.035 zł

rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 99.035 zł

dochody bieżące - 99.035 zł

paragraf 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 84.180 zł

paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 14.855 zł

4. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 102.326 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 102.326 zł

rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 102.326 zł

dochody bieżące - 102.326 zł

paragraf 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 84.180 zł

paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 14.855 zł

paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.633 zł

paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 658 zł

5. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 837.920 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 837.920 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 362.669 zł

wydatki bieżące - 362.669 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 362.669 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 392.163 zł

wydatki bieżące - 392.163 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 392.163 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 83.088 zł

wydatki bieżące - 83.088 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 83.088 zł

6. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 837.920 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 837.920 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 392.163 zł

wydatki bieżące - 392.163 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 392.163 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 445.757 zł

wydatki bieżące - 445.757 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 445.757 zł

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem

104.022.002,08 zł

z tego:

- dochody bieżące

98.745.062,08 zł

- dochody majątkowe

5.276.940,00 zł

2) Przychody

3.821.634,00 zł

Razem

107.843.636,08 zł

3) Wydatki ogółem

105.160.166,08 zł

z tego:

- wydatki bieżące

96.762.260,08 zł

- wydatki majątkowe

8.397.906,00 zł

4) Rozchody

2.683.470,00 zł

Razem

107.843.636,08 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR V/20/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 lutego 2015 roku.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

W budżecie miasta na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 3.291 zł w związku
z realizacją projektu pn. "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013;

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 3.291 zł w związku z realizacją projektu pn. "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

w celu wyodrębnienia dotacji celowej z gmin i powiatu (wkład własny partnerów) na realizację zadań bieżących projektu;

3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 837.920 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 362.669 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w planach finansowych szkół podstawowych,

b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 392.163 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w planach finansowych przedszkoli,

c) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 83.088 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w planach finansowych gimnazjów;

4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 837.920 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80149 o kwotę 392.163 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w planach finansowych przedszkoli,

b) w dz. 801, rozdz. 80150 o kwotę 445.757 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono i zabezpieczono odpowiednie środki w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych realizujących nauczanie z uczniami mającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz dostosowano budżet - dochody (dz. 750, rozdz. 75095 paragraf 2008, 2009, 6208, 6209) do w/w rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe