Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Prudnickiego

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 roku w domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w kwocie 2 660,67 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt zł 67/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Prudnicki


mgr Radosław Roszkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe