Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr OR.031.2.2015 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Walce

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Walce w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz.1687 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 r., zostaje zawarte porozumieniepomiędzy:

- Gminą Walcereprezentowaną przezBernarda Kubatę - Wójta Gminy Walcezwanego dalej"Dotującym" a

- Komendą Powiatową Policji w Krapkowicachreprezentowaną przez podinspektora
Przemysława Ilnickiego - Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach- zwanego dalej"Dotowanym".

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest zakup służb patrolowych w 2015 r. realizowanych od 2 marca 2015 r. do miesiąca grudnia 2015 r. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Walce na kwotę10.000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Dotowany zobowiązuje się do zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy Walce ze stanu osobowego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, natomiast Dotujący zapewni środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących dodatkowe służby patrolowe.

§ 3. 1. Zakupione służby patrolowe realizowane będą na terenie Gminy Walce w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, w oparciu o bieżące analizy bezpieczeństwa oraz wskazania Dotującego lub wyznaczonego pracownika Dotującego.

2. Służby, o których mowa w ust. 1 w co najmniej 50 % muszą być realizowane w godzinach
wieczorowo-nocnych.

§ 4. 1. Ustala się stawkę godzinową rekompensaty pieniężnej za jedną godzinę służby patrolowej
w wysokości 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

2. Rekompensata przysługuje policjantowi za każdą przepracowaną godzinę służby.

3. Dotowany za pomocą służb finansowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
zobowiązuje się do wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków i właściwego rozliczenia w terminie do 30 grudnia 2015 r.

4. Za wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem uważa się także przeznaczenie ich na pochodne od kwot wypłaconych tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

§ 5. 1. Za organizację służb w czasie ponadnormatywnym odpowiada Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, który opracuje i przedłoży Dotującemu szczegółowy harmonogram pełnienia służb prewencyjnych.

2. Z każdej dodatkowej płatnej służby sporządzone będzie zestawienie zawierające: datę, skład osobowy patroli, godziny pełnienia służby oraz rejon objęty patrolowaniem. Zestawienie z wykonania służb w danym miesiącu zostanie przekazane Dotującemu w terminie do 10-go każdego następnego miesiąca.

3. Środki o których mowa w § 1, zostaną przelane w miesięcznych transzach na rachunek bankowy Państwowych Funduszy Celowych (Fundusz Wsparcia Policji) o numerze07113012190026311656200001prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Opole po wykonaniu płatnych służb patrolowych i przedłożeniu Dotującemu dokumentacji przewidzianej w ust. 2. Transze będą przekazywane w kwocie wynikającej z przedłożonego miesięcznego rozliczenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentacji.

4. Po wykorzystaniu całości dotacji Dotowany zobowiązuje się dostarczyć Dotującemu sprawozdanie z realizacji dodatkowych służb patrolowych zawierające: nazwiska funkcjonariuszy, miesiąc oraz liczbę godzin wykonanych służb patrolowych oraz wskazanie daty wypłaty funkcjonariuszom miesięcznej transzy potwierdzonej przez Głównego Księgowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

5. Dotujący zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie niniejszego porozumienia. Kontrole
prowadzone będą przez służby Dotującego, w przypadku stwierdzenia, że przekazana dotacja została wykorzystana w części lub w całości na inne cele niż określone w porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi na rachunek Dotującego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Oddział w Walcach o numerze:14888400042002021283680125.Kwota dotacji podlega również zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku nie złożenia w terminie do 30 grudnia 2015 r. sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winne być sporządzone w formie aneksu.

§ 7. W sprawach, które nie zostały uregulowane treścią niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Policji.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt


Bernard Kubata


Skarbnik


Roman Schwarzer

Komendant Powiatowy Policji


Przemysław Ilnicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe