Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Wójta Gminy Strzeleczki

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Strzeleczki w roku 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. nr 43, poz.277 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr VI/12/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r. zostaje zawarte porozumienie

pomiędzy

1. Gminą Strzeleczki, adres: 47-464 Strzeleczki, Rynek 4, reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Pietruszkę - zwaną dalej Dotującym

a

2. Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach, adres: 47-300 Krapkowice, ul. Sądowa 25 reprezentowaną przez nadkom. Przemysława Ilnickiego - Komendanta Powiatu Policji w Krapkowicach - zwaną dalej Dotowanym.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Dotującego środków finansowych z przeznaczeniem zorganizowanie przez Dotowanego dodatkowych służb patrolowych w 2015r., w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 1 ustawy o Policji w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki na kwotę 15.000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Dotowany zobowiązuje się do zorganizowania dodatkowych służb patrolowych na terenie Gminy Strzeleczki ze stanu osobowego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, natomiast Dotujący zapewni środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących dodatkowe służby patrolowe.

§ 3. Zorganizowane służby patrolowe realizowane będą na terenie Gminy Strzeleczki w patrolach pieszych i zmotoryzowanych w oparciu o bieżące analizy bezpieczeństwa oraz wskazania Dotującego lub wyznaczonego pracownika Dotującego.

§ 4. 1. Ustala się stawkę godzinową rekompensaty pieniężnej za jedną godzinę służby patrolowej w wysokości 25,00 zł brutto (słownie dwadzieścia pięć złotych 00/100).

2. Rekompensata przysługuje policjantowi za każdą przepracowaną godzinę służby.

3. Dotowana za pomocą służb finansowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zobowiązuje się do wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków i właściwego rozliczania w terminie do 31 grudnia 2015r.

4. Za wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem uważa się także przeznaczenie ich na pochodne od kwot wypłaconych tj. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

§ 5. 1. Z każdej dodatkowej płatnej służby patrolowej sporządzone będzie zestawienie zawierające: datę, skład osobowy patroli, godziny pełnienia służby oraz rejon objęty patrolowaniem. Miesięczne zestawienia zostaną przekazane Dotującemu w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania dodatkowych służb patrolowych.

2. Środki o których mowa w § 1 zostaną przelane w miesięcznych transzach na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, Nr konta 07 1130 1219 0026 3116 5620 0001 Narodowy Bank Polski Opole po wykonaniu płatnych służb patrolowych i przedłożeniu Dotującemu dokumentacji przewidzianej w ust.1. Transze będą przekazywane w kwocie wynikającej z przedłożonego miesięcznego rozliczenia.

3. Na podstawie sprawdzonej przez Dotującego dokumentacji, zostaną przelane środki na wskazane w ust.2 konto, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania dokumentacji.

4. Po wykorzystaniu całości dotacji odbierający środki finansowe zobowiązuje się dostarczyć Dotującemu sprawozdania z realizacji dodatkowych służb patrolowych zawierające: nazwiska funkcjonariuszy, miesiąc oraz liczbę godzin wykonanych służb patrolowych.

5. Dotujący zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie niniejszego porozumienia. Kontrole prowadzone będą przez służby Dotującego, w przypadku stwierdzenia, że przekazana dotacja została wykorzystana w części lub w całości na inne cele niż określone w porozumieniu, podlega w tej części lub w całości zwrotowi na rachunek Dotującego w Banku Spółdzielczym w Gogolinie Oddział w Strzeleczkach Nr konta 23 8883 1028 2003 0000 2293 0003. Kwota dotacji podlega również zwrotowi w przypadku nie założenia w terminie do 31 grudnia 2015 r. sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winne być sporządzone w formie aneksu.

§ 7. W sprawach, które nie zostały uregulowane treścią niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Policji.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Porozumienia zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Komendy Powiatowej Policji, jeden dla Gminy Strzeelczki.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach


Przemysław Ilnicki

Wójt Gminy Strzeleczki


Marek Pietruszka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe