Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Kluczborka; Wojewody Opolskiego

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kluczbork

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, zwanym dalej "Powierzającym" ,

a

Gminą Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, NIP: 751-165-84-19, reprezentowaną przez Jarosława Kielara - Burmistrza Miasta Kluczborka, zwaną dalej "Przyjmującym".

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) Strony ustalają, co następuje:

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy Kluczbork, a w szczególności:

1) systematycznego utrzymywania porządku i czystości na grobach i cmentarzach wojennych oraz pielęgnacji zieleni;

2) konserwacji i remontów grobów i cmentarzy wojennych;

3) ustalania potrzeb finansowych w zakresie bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prac remontowo - odtworzeniowych mogił oraz obiektów z nimi związanych i przekazywania Wojewodzie, w żądanym terminie, informacji w tym zakresie;

4) współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;

5) prowadzenia ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork;

6) prowadzenia ksiąg pochowanych oraz dokonywania wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu Głównego PCK.

§ 2. 1. Powierzający, w oparciu o ustalony zakres prac wynikających z § 1 pkt 3 Porozumienia, będzie informować Przyjmującego o wysokości przyznanych środków dotacji celowej, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

2. Powierzający przekaże na realizację zadania określonego w § 1 niniejszego Porozumienia dotację celową w kwocie 8 500 (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

Wyżej wymieniona dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku w dwóch transzach, pierwsza w terminie do 21 dni od dnia podpisania Porozumienia, druga po przedłożeniu przez Przyjmującego rozliczenia dotacjiw ramach I transzy.

3. Zadania określone w § 1 realizowane są do dnia 31 grudnia 2015 r., natomiast ostateczny termin rozliczenia zadań upływa z dniem 15 stycznia 2016 r.

4. Ze środków dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Opolskiego, zostaną sfinansowane wyłącznie prawidłowo udokumentowane wydatki poniesione przez Przyjmującego, na podstawie kserokopii faktur, rachunków, umów, protokołów odbioru prac potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Przyjmujący przedłoży Powierzającemu rozliczenie udzielonej dotacji celowej w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, nie później niż do 15 stycznia 2016 r.

5. Jeżeli Przyjmujący odliczy od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 lub otrzyma jej zwrot, to kwotę tę zwraca na rachunek dochodów Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na realizację zadania, z adnotacją "zwrot z tytułu…".

§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązany jest przy prowadzeniu powierzonego zadania do:

a) stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.),

b) składania Wojewodzie kwartalnych informacji z realizacji zadania w terminie do 15 dnia następującego po okresie sprawozdawczym. Rozliczenie dotacji winno uwzględniać poniesione wydatki w zakresie rzeczowym i finansowym, a także kwotę niewykorzystanej części dotacji celowej.

2. Zatwierdzenie przez Powierzającego rozliczenia dotacji celowej, przedstawionego przez Przyjmującego nastąpi w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia.

§ 4. Przyznane środki nie mogą być wydatkowane na inny cel niż określony w § 1 niniejszego Porozumienia.

§ 5. 1. Środki dotacji celowej, przekazane na realizację powierzonego zadania, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000, prowadzony w NBP O/O Opole, z adnotacją "zwrot dotacji
z tytułu......"; należy podać przyczynę oraz wskazać dział, rozdział i paragraf zwracanych środków.

2. Do zwrotu dotacji, o której mowa wyżej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

3. W przypadku niewykorzystania części dotacji podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000, prowadzony w NBP O/O Opole, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 r., z adnotacją "zwrot niewykorzystanych dotacji, dział, rozdział i paragraf".

4. Od kwoty dotacji zwróconej po tym terminie naliczane będą odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 16 stycznia 2016 r.

5. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została przekazana, do 31 grudnia 2015 r.

6. Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 6. 1. Prawidłowość realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem, podlega kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonych Porozumieniem zadań w imieniu Wojewody sprawuje Dyrektor wydziału właściwego ds. realizacji zadań z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

3. Kontrola prawidłowości wykonania powierzonego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez Przyjmującego lub wizytacji grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork.

4. Przyjmujący obowiązany jest do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji powierzonego zadania.

5. W ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie przysługują uprawnienia do:

a) wydawania zaleceń pokontrolnych,

b) wydawania wiążących wytycznych, określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych Porozumieniem.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane za porozumieniem Stron, w każdym czasie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Porozumienia.

W takim przypadku Przyjmujący dokona zwrotu otrzymanej dotacji w terminie wyznaczonym przez Powierzającego na rachunek przez niego wskazany.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Przyjmującego, z przyczyn leżących po jego stronie, jeżeli Przyjmujący zwróci otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania Przyjmującemu dotacji - w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Porozumienia.

4. Powierzający może rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania Porozumienia.

Rozwiązując Porozumienie Powierzający określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dotacji, termin zwrotu kwoty dotacji oraz wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

§ 10. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Miasta Kluczborka


Jarosław Kielar

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe