Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 9 marca 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 oraz z 2014r., poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/120/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, otrzymuje brzmienie: Wykaz inkasentów :

lp.

Nazwisko, imię

Sołectwo

1.

Szczygieł Marek

Bierawa

2.

Staudt Dariusz

Brzeźce

3.

Heim Anita

Dziergowice

4.

Foit Andrzej

Goszyce

5.

Urbansky Iwona

Grabówka

6.

Woźny Roman

Korzonek

7.

Gładysz - Nowińska Jadwiga

Kotlarnia

8.

Poplucz Bernadeta

Lubieszów

9.

Przybyłowska Katarzyna

Ortowice

10.

Kołek Urszula

Solarnia

11.

Czerepak Bolesław

Stara Kuźnia

12.

Filusz Ingrida

Stare Koźle

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe