| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu w Nysie

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015r. poz. 332 ) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491 i 1831 ) Rada Powiatu w Nysie, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

§ 2. 1. Za dochód uważa się dochód ustalony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

2. Przy ustalaniu, umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat rodzicom, w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich pobyt.

§ 3. 1. Umorzenie opłat w całości lub w części łącznie z odsetkami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno -opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej, nastąpić na wniosek osób zobowiązanych lub z urzędu w przypadku, gdy dochód tej osoby lub dochód na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz w przypadku wystąpienia równocześnie minimum jednej z poniższych przesłanek:

1) długotrwała choroba osoby zobowiązanej udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) orzeczona niepełnosprawność w stopniu znacznym osoby zobowiązanej;

3) pobyt osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

4) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;

6) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;

7) faktyczne ponoszenie przez osobę zobowiązaną odpłatności za pobyt dziecka lub innego członka rodziny w domu pomocy społecznej;

8) faktyczne ponoszenie przez osobę zobowiązaną odpłatności za pobyt drugiego dziecka w pieczy zastępczej;

9) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

10) utrata głównego źródła dochodu skutkująca obniżeniem dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie;

11) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat przez minimum 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku wynosi po uwzględnieniu miesięcznej odpłatności nie więcej niż kryterium dochodowe określone przepisami ustawy o pomocy społecznej;

12) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

2. Na wniosek strony lub z urzędu można również umorzyć część opłaty kierując się zasadą, aby po uiszczeniu tej opłaty rodzinie lub osobie pozostały środki finansowe w wysokości nie wyższej niż 250 % kryterium dochodowego na osobę wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

3. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej z urzędu może nastąpić, w przypadku gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne i egzekucja została umorzona;

2) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo zostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego nieprzedstawiające wartości;

3) postępowanie egzekucyjne nie zostało wszczęte pomimo skierowania tytułu wykonawczego do naczelnika urzędu skarbowego i nastąpił zwrot tytułu wykonawczego, bowiem zobowiązany nie przebywa pod wskazanym adresem i nie udało się ustalić miejsca jego pobytu lub zobowiązany przebywa za granicą, a przepisy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych nie mają zastosowania do należności z tytułu odpłatności.

§ 4. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach w pielęgnacyjno - leczniczych i zakładach rehabilitacji leczniczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynosi nie więcej niż 500% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej i równocześnie zachodzi minimum jedna z poniższych przesłanek:

1) po uiszczeniu jednorazowo należności dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat będzie niższy niż 200 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej;

2) długotrwała choroba osoby zobowiązanej udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

3) orzeczona niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym osoby zobowiązanej;

4) pobyt osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

5) pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

6) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;

7) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;

8) faktyczne ponoszenie przez osobę zobowiązaną odpłatności za pobyt dziecka lub innego członka rodziny w domu pomocy społecznej;

9) faktyczne ponoszenie przez osobę zobowiązaną odpłatności za pobyt drugiego dziecka w pieczy zastępczej;

10) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

11) ważny interes strony.

§ 5. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej może nastąpić na wniosek lub z urzędu w przypadku, gdy:

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, lub

2) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 350% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej i równocześnie, gdy zachodzi minimum jedna z poniższych przesłanek:

­ osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

­ ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, pieczy zastępczej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie i rehabilitację,

­ wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: długotrwała choroba, ubezwłasnowolnienie, bezdomność, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

­ osoby te płacą dobrowolne lub ustalone przez sąd alimenty na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

3) nie ma możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców, co zostanie potwierdzone przez właściwy ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie, jednak nie rzadziej, niż co sześć miesięcy podejmuje się próbę ponownego ustalenia miejsca pobytu rodziców,

4) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niebędącą rodzicem dziecka i posiadającą własne źródło dochodu,

5) postępowanie egzekucyjne dotyczące wcześniej ustalonej odpłatności okazało się nieskuteczne i egzekucja została umorzona, a sytuacja dochodowa osoby zobowiązanej nie uległa zmianie, nie ujawniono w tym czasie innego majątku,

6) nie udało się nawiązać bezpośredniego kontaktu z osobą zobowiązaną pomimo odebranej korespondencji ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a na podstawie informacji uzyskanych z OPS, PUP, ZUS, KRUS i US ustalono, iż osoba zobowiązana nie jest zatrudniona, nie pobiera świadczeń z ww. instytucji oraz przez ostatnie dwa lata nie osiągnęła żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu,

7) osoba zobowiązana przebywa na stałe za granicą, od minimum 2 lat nie składała deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym, a na podstawie przepisów o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych brak jest możliwości wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

8) rodzic biologiczny dziecka jest nieletni - do czasu uzyskania przez niego pełnoletności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/117/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Województwa opolskiego poz. 673 i 674).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwałę ogłasza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nysie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie


Mirosław Aranowicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »