reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856, z 2014 poz. 1794), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie, Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Nysie oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Nysa - Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się i przyjmuje do realizacji "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa", zwany dalej Programem.

§ 2. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nysa miejsca w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w ust. 2;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Nysa, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nysa;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nysa;

6) usypianie ślepych miotów z terenu Gminy Nysa;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Nysa;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach mających na terenie Gminy Nysa zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów.

2. Realizację zadań, określonych w ust. 1 prowadzi Urząd Miejski w Nysie, zwany dalej Urzędem, poprzez Wydział Rozwoju Wsi - Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej 2, zwane dalej Schroniskiem, wchodzące w skład jego struktury organizacyjnej i powołane w celu realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich odławiania.

3. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 Schronisko zapewni w szczególności:

1) odławianie na terenie Gminy Nysa bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały i zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku;

2) dowożenie i przyjmowanie w Schronisku wolno żyjących kotów - w celu ich sterylizacji lub kastracji oraz następnie ich wypuszczanie na wolność w miejscu pochwycenia.

4. Zadania określone w ust. 1 mogą być także realizowane przy udziale organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje:

1) Schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) Wydział Rozwoju Wsi Urzędu poprzez zawarcie umowy na wykonanie sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz usypianiu ich ślepych miotów.

2. Gmina Nysa, zwana dalej Gminą, pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących przebywających na terenie Gminy wg. następujących zasad:

1) Gmina zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji wolno żyjących kotów finansowaną w 100% z budżetu Gminy,

2) wolno żyjące koty będą wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. 1 w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji,

3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych,

4) na warunkach określonych w umowie, Gmina pokrywa 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego przez niego rachunku.

3. Gmina pokrywa koszty usypiania ślepych miotów wolno żyjących kotów przebywających na terenie Gminy według następujących zasad:

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe,

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt.1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów wolno żyjących kotów,

3) na warunkach określonych w umowie, Gmina pokrywa 100% kosztów wykonania czynności zabiegu lekarzowi weterynarii, na podstawie wystawionego przez niego rachunku.

Rozdział 3.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nysa realizują:

1) Schronisko - poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Straż Miejską, Policję, a także przez mieszkańców Gminy Nysa po konsultacji z pracownikami Schroniska i zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku,

2) gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce i odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt gospodarskich spełniające standardy sanitarne i weterynaryjne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539), tj. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług - NIWA Spółka z o.o. w Białej Nyskiej ul. Zamkowa 5 48-303 Nysa,

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zleconych przez Gminę zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wydział Rozwoju Wsi Urzędu poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących w porozumieniu z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zleconych przez Gminę zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 7. Bezdomność zwierząt, szczególnie psów jest likwidowana poprzez odławianie zwierząt bezdomnych - to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotąd przebywały oraz zapewnienie im miejsca i opieki w Schronisku.

§ 8. Odławianie na terenie Gminy bezdomnych zwierząt, co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będzie miało charakter:

1) stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się bezdomnych zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) okresowy, na określonych obszarach Gminy lub w odniesieniu do grup bezdomnych zwierząt, w razie stwierdzenia takiej konieczności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza Nysy, na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców Gminy.

§ 9. 1. Czynności określone w § 8 pkt 1, związane ze stałym odławianiem bezdomnych zwierząt, podejmowane będą po dokonaniu zgłoszenia do Straży Miejskiej w Nysie, Schroniska lub Urzędu.

2. Okresowe odławianie bezdomnych zwierząt, określone w § 8 pkt 2, będzie poprzedzone podaniem do publicznej wiadomości informacji o planowanym terminie okresowego odławiania zwierząt bezdomnych, granicach terenu, na którym będą odławiane, adresie Schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone oraz podmiocie wykonującym odławianie. Informacja w tym zakresie zostanie każdorazowo podana do publicznej wiadomości - co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odławiania bezdomnych zwierząt poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, wywieszenie komunikatów na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz na terenie Sołectw.

§ 10. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt zarówno stałe, jak i okresowe, będzie przeprowadzane przez pracowników Schroniska.

2. Transport zwierząt odbywać się będzie na zasadach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856).

§ 11. 1. Odławianym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna.

2. Zwierzęta po odłowieniu zostaną umieszczone w Schronisku, gdzie zostanie im zapewniona opieka i utrzymanie przez okres umożliwiający odnalezienie właściciela lub znalezienie nowych opiekunów.

§ 12. 1. Koszty odławiania i transportu bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w schronisku, zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej i utrzymania zwierząt w schronisku, pokrywane są z budżetu Gminy.

2. Odłowione zwierzęta, które zostały umieszczone w Schronisku, podlegają zwrotowi ich właścicielom (tj. osobie, która udowodni prawo własności do zwierzęcia), a w przypadkach określonych w ust.3 utrzymywane będą w Schronisku do czasu znalezienia dla nich nowych opiekunów.

3. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku nie zgłosi się po jego odbiór osoba, która wykaże prawo własności do zwierzęcia, przyjmuje się, że zwierzę nie posiada właściciela, co - na zasadach dotyczących własności ruchomych rzeczy niczyich - uprawnia Gminę do decydowania o dalszym losie zwierzęcia.

§ 13. 1. Gmina zapewnienia całodobową opiekę weterynaryjną, w tym również w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w następujący sposób:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 tj. w godzinach pracy Schroniska - poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku,

2) w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Nysa.

2. W ramach świadczonych usług lekarz weterynarii o którym mowa w ust.1 pkt. 2 zapewni:

1) podjęcie interwencji na zlecenie upoważnionych pracowników Urzędu, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub Policji w Nysie, w stosunku do zwierząt bezdomnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia lub stwarzania realnego zagrożenia dla ludzi,

2) całodobową gotowości do świadczenia usług w dni wolne od pracy oraz po godzinach zamknięcia Schroniska,

3) przetrzymanie zwierzęcia, w stosunku do którego zaistniała taka konieczność i osobistego przekazania go do Schroniska w godzinach jego funkcjonowania,

4) przekazanie uśpionego zwierzęcia w przypadku konieczności jego uśpienia firmie utylizacyjnej za pośrednictwem Schroniska.

Rozdział 4.
Edukacja mieszkańców

§ 14. Gmina w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty, właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez ulotki, plakaty, apele, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje.

Rozdział 5.
Finansowanie programu

§ 15. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2015 w następujących kwotach:

a) na realizację zadań określonych w §2 ust.1 pkt. 4, 6 - 10 000 zł,

b) na realizację zadań określonych w §2 ust.1 pkt. 2, 7, 9 - 5 000 zł,

c) na realizację zadań określonych w §2 ust.1 pkt. 1, 3, 5, 8 - 100 426 zł.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą poprzez:

a) działalność Wydział Rozwoju Wsi Urzędu,

b) zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych;

c) zlecanie realizacji zadań jednostkom wyłonionym w drodze konkursu organizowanego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie bądź w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 17. Traci moc Uchwała Nr XLIV/660/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nysa.pl/).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Nakonieczny

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama