reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856; z 2014r. poz. 1794), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie, Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Nysie, oraz Koła Łowieckiego "Jarząbek" w Paczkowie Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2015r., zwany dalej Programem.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 2. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Paczków.

§ 3. Celem niniejszego Programu jest:

1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Paczków;

2) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Paczków ;

3) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności;

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

§ 4. Rada Miejska przyjmuje, że realizację działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt prowadzą:

1) pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Paczkowie;

2) straż miejska, policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach;

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt, Konradowa 2, 48-303 Nysa, na podstawie umowy zawartej z Gminą Paczków;

4) lekarz weterynarii - Karol Kapuścieński świadczący usługi profilaktyki i leczenia weterynaryjnego na podstawie umowy zawartej z Gminą Paczków;

5) organizacje, których celem statutowym jest ochrona zwierząt tj. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Nysie;

6) osoby fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;

7) przedszkola i szkoły w Gminie Paczków poprzez edukację dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności.

Rozdział 2.

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI I OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI.

§ 5. Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Paczków realizowane będzie poprzez:

1) działania zmierzające do identyfikacji psów na terenie Gminy Paczków poprzez prowadzenie rejestru właścicieli psów, w którym zawarte będą w szczególności następujące informacje: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela psa, rasa psa, jego wiek, płeć oraz maść, szczepienia obowiązkowe, znak identyfikacyjny zwierzęcia przyczepiany do obroży psa;

2) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, o znęcaniu się nad zwierzętami, oraz o niewywiązywaniu się z obowiązków opiekuna zwierząt;

3) odławianie z terenu Gminy Paczków przez podmiot prowadzący schronisko zwierząt bezdomnych, zagubionych wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela oraz zapewnienie wyłapanym zwierzętom miejsca w schronisku, z którym gmina zawarła stosowną umowę. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

5) poszukiwanie za pośrednictwem schroniska nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych i oddawanie ich do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

6) całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej przez Gminę Paczków z lekarzem weterynarii;

7) zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym wskazanym przez burmistrza za zgodą jego właściciela położonego w Ujeźdźcu 1, 48-370 Paczków;

8) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt przez lekarza weterynarii;

9) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących. Dokarmianie kotów wykonywane jest przez społecznych opiekunów wolno żyjących kotów. Rejestr społecznych opiekunów prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Paczkowie, gdzie zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym adresem przebywania kotów wolno żyjących dokarmianych przez opiekunów, jak również ich ilość.

Rozdział 3.

EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT.

§ 6. Edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli (przedszkoli, szkół) do włączenia do programu nauczania treści programowych w dziedzinie: zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobów opieki nad zwierzętami, potrzeby ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje;

2) egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, oraz o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Paczków;

3) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt:

4) bezpłatne udostępnianie lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z populacją zwierząt niechcianych, zapobieganie bezdomności zwierząt domowych i itp.

Rozdział 4.

INNE REGULACJE.

§ 7. W budżecie Gminy Paczków na 2015r. zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych wynikających z niniejszego programu w wysokości 35 400 zł w tym na:

1) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze sterylizacją i kastracją - 24 767 zł,

2) całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych - 8 400 zł

3) pozostałe zadania wynikające z Programu w tym sterylizacja, dokarmianie - 2 233 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXXIX/336/2014 z dnia 27 marca 2014r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Paczków w 2014 roku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie


Wiesław Jan Barabasz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama