| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się i przyjmuje do realizacji "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek na 2015 rok", zwany dalej Programem, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Głogówku


Mieczysław Hołówko


Załącznik do Uchwały Nr VII/33/2015
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 31 marca 2015 r.

Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Głogówek w 2015 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2015 roku;

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Głogówek;

3) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Głogówku, jako jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Głogówka wykonuje zadania;

4) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd zostawały;

5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

6) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

7) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20, prowadzone przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnychw Kędzierzynie-Koźlu w ramach zawartego porozumienia;

8) firmie - należy przez to rozumieć firmę PUPHW "GABI" Gabriela Bartoszek z siedzibą
w Żędowicach, ul. Dworcowa 24 w ramach współpracy z: Fundacją "SOS dla zwierząt" z siedzibą w Chorzowie-Maciejowicach, ul. Antoniów 1 oraz Schronisko Szczyty, ul. Wieluńska 108, z którą gmina podpisała umowę.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Głogówka za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Wykonawcami Programu są:

1) Referat Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2) Schronisko - na postawie zawartego porozumienia.

3) Firma - na podstawie zawartej umowy.

4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie Gminy Głogówek, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy Głogówek miejsca
w schronisku dla zwierząt realizowane będzie we współpracy z urzędem (Referatem Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska) przez:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu - w ramach zawartego porozumienia.

2) Firmę PUPHW "GABI" Gabriela Bartoszek, z którą gmina podpisała umowę.

3) Gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce i odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt gospodarskich spełniające standardy sanitarne i weterynaryjne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) - gospodarstwo znajdujące się miejscowości Wróblin Nr 82.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez powierzenie realizacji tych zadań firmie PUPHW "GABI" Gabriela Bartoszek, o której mowa w §1 pkt 8 w ramach zawartej umowy, poprzez:

a) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

b) stworzenie kotom wolno żyjącym warunków bytowania w miejscu ich dotychczasowego schronienia;

c) zapewnienie ich dokarmiania.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głogówek, co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały i będzie miało charakter:

1) stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu gminy o błąkających się bezdomnych zwierzętach w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) okresowych, na określonych obszarach gminy lub w odniesieniu do grup bezdomnych zwierząt, w razie stwierdzenia takiej konieczności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza Głogówka, na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców Gminy.

§ 7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, poprzez ich sterylizację i kastrację realizowane będzie przez schronisko na zasadach ustalonych z jednostkami prowadzącymi schronisko lub przez firmę PUPHW "GABI" Gabriela Bartoszek,, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt odłowionych z terenu gminy z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Schronisko oraz firmę PUPHW "GABI" Gabriela Bartoszek,, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 9. Usypianie ślepych miotów, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 roku może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku, w sposób humanitarny i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

§ 10. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo znajdujące się na terenie gminy Głogówek w miejscowości Wróblin pod nr 82.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie przez lekarza weterynarii prowadzącego lecznice na terenie gminy Głogówek (Lecznica "Agravet" sp. j. lekarz weterynarii Zbigniew Niewitecki), firmę PUPHW "GABI" Gabriela Bartoszek, zgodnie z zawartą umową, po uprzednim zgłoszeniu zaistniałego zdarzenia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Głogówku (w godzinach pracy urzędu) lub zgłoszeniu telefonicznym pod numer telefonu alarmowego działającego w Urzędzie Miejskimw Głogówku (w dniach wolnych od pracy).

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2015 w kwocie 52.000,00 zł. i wydatkowane będą na podstawie zawartej umowy/porozumienia z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie objętym Programem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »