| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 43/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady powstałe na nieruchomościach:

1) odpady z papieru i tektury;

2) odpady z tworzyw sztucznych;

3) odpady z metali;

4) odpady opakowań wielomateriałowych;

5) odpady szklane;

6) przeterminowane leki,

7) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

8) odpady wielkogabarytowe;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) komunalne odpady budowlane;

11) zużyte opony;

12) odpady ulegające biodagradacji odpady zielone;

13) odpady zmieszane.

2. Gmina poprzez firmę wyłonioną w drodze przetargu zapewni wyposażenie wszystkich nieruchomości w typowe pojemniki służące gromadzeniu odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Ilość odpadów wymienionych w § 1 odbieranych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od 1 mieszkańca nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za którą została wniesiona opłata wynosi odpowiednio:

1) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej od 1 osoby do 6 osób - stały zestaw pojemników:

a) Pojemnik 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane,

b) Pojemnik 0,24 m3 na odpady suche,

c) Pojemnik 0,12 m3 na szkło w formie zmieszanej,

d) Pojemnik 0,14 m3 na bioodpady;

2) Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej powyżej 6 osób - stały zestaw pojemników:

a) Pojemnik 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane,

b) Pojemnik 0,48 m3 na odpady suche,

c) Pojemnik 0,12 m3 na szkło

d) Pojemnik 0,14 m3 na bioodpady;

3) Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 0,12 m3 na mieszkańca. Pojemniki w pergolach śmietnikowych oraz pojemniki w gniazdach do selektywnej zbiórki;

4) Domki letniskowe - 0,04 m3 na mieszkańca.

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i osób przebywających na terenie nieruchomości w zależności od jej funkcji, charakteru wytwarzanych odpadów. Ilość odpadów w zabudowie mieszanej wynosi odpowiednio:

1) w zabudowie jednorodzinnej mieszanej - 0,08 m3 na mieszkańca;

2) w zabudowie wielorodzinnej mieszanej - 0,12 m3 na mieszkańca.

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników o pojemności od 0,12 m3.

§ 3. 1. Odbiór odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem wywozu danej frakcji odpadu - ustalonym przez przedsiębiorcę i uzgodnionym z Gminą Praszka.

2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, odpady ulegające biodegradacji, szkło białe i kolorowe jest dostarczany mieszkańcom przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Praszce oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego "GOSKOM" Sp. z o.o..

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Praszce oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego "GOSKOM" Sp. z o.o..

4. Odbiór odpadów następuje z pojemników udostępnionych w dniu wywozu.

5. Po wykonaniu czynności załadunku pojemnika na pojazd odbierający odpady, pojemnik zostaje odstawiony przez pracownika firmy odbierającej odpady w miejsce jego udostępnienia.

6. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku odbywa się w tym okresie z pojemników jak dla domków jednorodzinnych i opróżnianych z częstotliwością jak dla zabudowy jednorodzinnej.

7. Odbiór odpadów z innych nieruchomości niż określone w ust. 6 wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku odbywa się w tym okresie z wybraną przez właściciela nieruchomości częstotliwością jak dla terenów niezamieszkałych z częstotliwością określonych w § 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) Budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

3) Tereny niezamieszkałe - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Selektywnie zebrane odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale) odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) Budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) Tereny niezamieszkałe - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza tym okresem co najmniej raz w miesiącu;

2) Tereny niezamieszkałe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza tym okresem co najmniej raz w miesiącu.

4. Zmieszane szkło białe i kolorowe odbierane jest z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) Tereny niezamieszkałe - nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Szkło białe i kolorowe w ogólnodostępnych gniazdach odbierane jest z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Budynki wielorodzinne nie rzadziej niż raz na miesiąc.

6. Tworzywa sztuczne w ogólnodostępnych gniazdach odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) Budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 5. 1. Do PSZOK przyjmowane są następujące selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Praszka:

a) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,

b) Chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,

c) Zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34,

d) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

e) Odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07,

f) Odpadów budowlano - rozbiórkowych o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka tj. do 1,5 m3),

g) Zużytych opon o kodzie 16 01 03,

h) Odpadów zielonych o kodzie 20 02 01,

i) Opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07,

j) Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

k) Opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01.§ 3.

2. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :

a) w dniach od 1 kwietnia do 31 października

- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 - 19:00,

- w każdą 3 sobotę miesiąca od 9:00 - 13.00,

b) dniach od 1 listopada do 31 marca

- w każdy wtorek i czwartek od 9:00 - 17:00,

- w każdą 3 sobotę miesiąca od 9:00 - 13.00.

4. W celu prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnego, Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane odpady są klasyfikowane i rejestrowane.

§ 6. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, reklamacja winna być złożona w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowym "GOSKOM" Sp. z o.o. niezwłocznie w jednej z poniższych form:

1) pisemnej;

2) mailowej;

3) ustnej do protokołu;

4) telefoniczne.

2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust. 1 znajdują się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego "GOSKOM" Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Praszce.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

4. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego, a protokół przez pracownika, który go sporządził.

5. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

7. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 8. Traci moc Uchwała nr 253/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »