| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 45/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) z późn.zm. Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenach na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rada Miejska w Praszce określi odrębną uchwałą.

§ 2. 1. Deklarację , o której mowa w §1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowym GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce ul. Powstańców Śl. 23.

2. Informacje dotyczące terminu składania pierwszej i kolejnej deklaracji zawarte są w objaśnieniach do deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 241/XXVII/2013 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości oraz uchwała nr 376/XLV/2014 z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z wyjątkiem § 1. ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/VI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »