reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/75/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku


Norbert Krajczy


Załącznik do Uchwały Nr VI/75/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

STATUT TEATRU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1. 1. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, zwany dalej "Teatrem" jest wojewódzką samorządową instytucją kultury powołaną do prowadzenia, z udziałem twórców i wykonawców posiadających kwalifikacje zawodowe, działalności artystycznej w dziedzinie teatru.

2. Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

§ 2. Siedzibą Teatru jest miasto Opole.

§ 3. 1. Podstawowym miejscem działania Teatru jest województwo opolskie.

2. Teatr prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność poza jej granicami.

§ 4. 1. Organizatorem Teatru jest Województwo Opolskie.

2. Teatr posiada osobowość prawną.

3. Teatr wpisany jest pod pozycją 2 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.

4. Nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Opolskiego.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5. Podstawowym celem statutowym Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwianiu obywatelom wszechstronnego rozwoju osobowości oraz godnym reprezentowaniu kultury polskiej w kraju i za granicą.

§ 6. Teatr realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez następujące zadania:

1) kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej;

2) edukację teatralną i wychowanie młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców polskiej i światowej kultury narodowej;

3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych;

4) współpracę z instytucjami i organizacjami o celach zbieżnych ze statutowymi celami Teatru;

5) promocję oraz upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej.

§ 7. 1. Teatr realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez przygotowanie i wystawianie przedstawień teatralnych z udziałem w szczególności własnych zawodowych realizatorów
i wykonawców.

2. Teatr dodatkowo może prowadzić działalność impresaryjną zgodną z profilem artystycznym,
a także udostępniać scenę do prezentacji kulturalnych, w tym teatralnych, operowych, operetkowych, estradowych innych instytucji kultury i zespołów w celu poszerzenia oferty repertuarowej.

3. Do realizacji zadań Teatru, Teatr współdziała w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

4. Teatr może podejmować inne formy działalności artystycznej mające na celu realizację zadań Teatru.

III. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ KULTURALNA

§ 8. 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż działalność kulturalna poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

a) wynajmu sal, pomieszczeń i sprzętu,

b) opracowywania publikacji i materiałów reklamowych,

c) sprzedaży publikacji i materiałów reklamowych,

d) sprzedaży drobnych towarów przeznaczonych do konsumpcji,

e) organizowania imprez o charakterze innym niż kulturalny,

f) działalności wydawniczej i multimedialnej.

2. Prowadząc działalność, o której mowa w ust. 1, należy przestrzegać przepisów obowiązującego prawa.

3. Dochód z działalności określonej w ust. 1 jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

4. Zakazane jest prowadzenie działalności gospodarczej, do której prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub licencji.

IV. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 9. 1. Organem Zarządzającym Teatrem jest odpowiednio Dyrektor lub Zarządca, w zależności od zastosowanego trybu zarządzania Teatrem przewidzianego ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

2. Dyrektora Teatru powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.).

3. Zarząd Województwa Opolskiego może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

§ 10. 1. Dyrektor Teatru zarządza działalnością Teatru, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności, w tym za całość gospodarki finansowej.

2. Dyrektor Teatru kieruje Teatrem przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora Teatru i głównego księgowego.

3. Rolę dyrektora artystycznego pełni odpowiednio Dyrektor Teatru albo Zastępca Dyrektora Teatru - w zależności od posiadanych kwalifikacji i decyzji podjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego.

V. STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ TRYB JEGO POWOŁANIA I ODWOŁANIA

§ 11. 1. W przypadku, gdy Organem Zarządzającym Teatrem jest Dyrektor Teatru, tworzy się jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru.

2. Zastępcę Dyrektora Teatru wyłania komisja konkursowa, powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego, w której skład wchodzą:

- Dyrektor Teatru jako Przewodniczący;

- 3 osoby wskazane przez Organizatora;

- 1 osoba wskazana przez Dyrektora Teatru spośród ekspertów posiadających wiedzę z zakresu działalności kulturalnej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej, o której mowa w ust. 2 jest dobrowolny a członkowie komisji wykonują zadania w ramach komisji społecznie. Komisja konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważający głos ma Przewodniczący Komisji.

4. Stosunek pracy z Zastępcą Dyrektora Teatru nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę zawieranej pomiędzy Teatrem, jako pracodawcą, a Zastępcą Dyrektora Teatru. Do rozwiązania stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora Teatru wymagana jest uprzednia opinia Zarządu Województwa Opolskiego.

VI. ORGANY DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 12. 1. Organem doradczym dla Dyrektora Teatru i Zastępcy Dyrektora Teatru jest Rada Artystyczno - Programowa, zwana dalej "Radą". Rada opiniuje działania statutowe, w tym plany repertuarowe i zamierzenia artystyczne, a także opiniuje działania w zakresie dotyczącym działalności innej niż kulturalna.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.

3. Rada liczy od 7 do 9 osób i jest powoływana na czas określony. Kadencja członków Rady jest wspólna.

4. W skład Rady wchodzą w szczególności:

1) przedstawiciele Sejmiku i Zarządu Województwa Opolskiego;

2) 2 przedstawiciele pracowników zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działających w Teatrze;

3) eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.

5. Dodatkowo w skład Rady można powołać:

1) jednego przedstawiciela Miasta Opola;

2) jednego przedstawiciela spośród strategicznych sponsorów Teatru.

6. Dyrektor Teatru i Zastępca Dyrektora Teatru nie wchodzą w skład Rady.

7. Członek Rady może być odwołany w następujących przypadkach:

1) złożenia rezygnacji;

2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków;

3) w innych uzasadnionych okolicznościach (np. w przypadku odwołania Dyrektora Teatru).

8. Rada zbiera się w zależności od potrzeb, nie mniej niż 3-krotnie podczas każdego sezonu artystycznego. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin organizacyjny Teatru.

9. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, który jest wybierany spośród członków Rady na pierwszym posiedzeniu Rady.

10. Udział w pracach Rady jest dobrowolny a członkowie wykonują zadania w ramach Rady społecznie.

11. Obsługę biurową Rady zapewnia Teatr.

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 13. 1. Majątek Teatru może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Teatru.

2. Teatr prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach.

3. Źródłami finansowania Teatru są:

a) dotacje organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),

b) darowizny, spadki i zapisy,

c) środki uzyskiwane z programów krajowych lub zagranicznych, w tym środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej,

d) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

e) przychody ze sprzedaży,

f) środki pochodzące z innych źródeł.

VIII. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 14. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Teatru, w tym m.in. podział obowiązków pomiędzy Dyrektorem Teatru i Zastępcą Dyrektora Teatru oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Teatru.

2. Regulamin organizacyjny Teatru jest nadawany przez Dyrektora Teatru, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Opolskiego oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IX. ZMIANY STATUTU

§ 15. Statut nadaje Sejmik Województwa Opolskiego. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama