reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 11a, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013r., poz. 856), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Bierawa na rok 2015, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Traci moc uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek


Załącznik do Uchwały Nr VI/ 45 /2015
Rady Gminy Bierawa
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373), Rada Gminy do 31 marca każdego roku zobowiązana jest do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na podstawie projektu przygotowanego przez Wójta Gminy Bierawa.

W myśl nowych przepisów, nie można puszczać psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, chyba że będzie to na ogrodzonym terenie prywatnym. Policja, lekarz weterynarii i upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej mają prawo odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają. Niedozwolone jest także wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Właścicielom psów nie wolno trzymać zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz sprzedawania i kupowania zwierząt domowych na targowiskach i giełdach, a także zakaz prowadzenia takich targowisk i giełd. Nie dopuszcza się handlu psami i kotami poza miejscami ich chowu lub hodowli, oraz zakazuje się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlami prowadzonymi pod kuratelą ogólnokrajowych organizacji społecznych (np. Związek Kynologiczny w Polsce). Każdy, kto napotka bezdomnego psa lub kota powinien poinformować o tym fakcie Urząd Gminy lub policję.

Celem programu jest:

Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W Programie wskazano również realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację.

W celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniksu dla zwierząt

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Bierawa będą kierowane do schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o. w Raciborzu ul K. Adamczyka 10.

Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.

W schronisku w których Gmina umieści bezdomne zwierzęta, istnieje punkt informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych zwierząt.

Schronisko posiada aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi w schronisku oraz umowę z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych w schronisku.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno utrudniać im bytowania w danym miejscu. Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka będzie polegać również w miarę konieczności i potrzeb na ich dokarmianiu.

Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt. Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii - Gabinet weterynaryjny Pawła Machury z siedzibą w Bierawie ul. Dworcowa 43 z którym podpisano stosowną umowę . Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku gdy istnieje możliwość zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są odłowione zwierzęta, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Odławianie zwierząt będzie się odbywało na zasadach określonych Rozporządzeniem MSWiA w spawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z dnia 26 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 116, poz.753) - przez osoby przeszkolone w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami, za pomocą specjalistycznego sprzętu, tak aby działania te nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonujących je osób, jak również dla zdrowia i życia odławianych zwierząt, a także który nie będzie zadawał im cierpienia. Odławianie będzie się odbywać interwencyjnie zgodnie z potrzebami.

Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywać pojazdami przystosowanymi do ich transportu. Podczas odławiania i transportu, w razie potrzeby będzie zapewniona opieka weterynaryjna. Transportowane będą tylko zwierzęta zdolne do podróży.

Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie, opieka weterynaryjna, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyłapane zwierzęta umieszczane będą w schronisku dla zwierząt bezdomnych. Zabezpieczenie miejsca w schronisku dla zwierząt będzie podyktowane każdorazowo potrzebą zapewnienia opieki bezdomnemu zwierzęciu, które w danej chwili będzie jej wymagało, kierując się przede wszystkim dobrem zwierząt.

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione z terenu gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku, do którego trafią wyłapane zwierzęta. Zabieg wykonywany będzie przez lekarza weterynarii.

5. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

W Urzędzie Gminy oraz w schronisku założony został punkt informujący o możliwości adopcji znajdujących się tam zwierząt. Na stronie internetowej gminy zostaną umieszczone - w miarę posiadanych informacji - zdjęcia i inne dane dotyczące wyłapanych zwierząt. Informacje wywieszane będą również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz zamieszczane w lokalnej prasie.

W przypadku, gdy któryś z mieszkańców Gminy zadeklaruje, że przyjmie bezdomne zwierzę do swojego gospodarstwa zanim zostanie ono umieszczone w schronisku, wówczas Gmina pokryje 100% kosztów związanych z usługą weterynaryjną (odrobaczenie, zaszczepienie). Gmina może również zaproponować jednorazową pomoc - np. zakup budy, kojca lub karmy dla zaadoptowanego zwierzęcia.

Gmina prowadzić będzie również akcje edukacyjne, zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediów oraz przy okazji organizowanych festynów.

6. Usypianie ślepych miotów

W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg przeprowadzi wyłącznie wytypowany lekarz weterynarii na zlecenie Gminy.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Gmina ma podpisaną umowę z indywidualnym gospodarstwem rolnym - Gospodarstwo Rolne Leszka Krzywniak położone w Dziergowicach przy ul. Kozielskiej 47 spełniające wszystkie warunki dobrostanu i inne wymagania weterynaryjne, w tym konieczność izolacji umieszczanych zwierząt od przebywających już w obiekcie.

Zwierzęta będą przetransportowane do tego gospodarstwa w sposób, który nie naruszy ich dobrostanu, tzn. odpowiednio do tego celu przystosowanym środkiem transportu oraz z zapewnieniem obsługi osób posiadających stosowne przeszkolenie.

Zapewnienie opieki może dotyczyć nie tylko pojedynczych zwierząt gospodarskich, ale dużych ich grup. Do wytypowanego gospodarstwa powinny trafić wszystkie zwierzęta gospodarskie, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, na podstawie decyzji wójta.

Podstawę prawną do wydania decyzji wójta o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest z urzędu po sprawdzeniu informacji od Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Warunki dobrostanu zwierząt gospodarskich w miejscu ich przetrzymywania oraz podczas transportu określają następujące przepisy prawa:

1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 56 poz. 344 ze zm.);

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 116 poz. 778);

3) rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 336 z 20.12.2011).

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami). Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę, odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg. W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Przekazanie zwierzęcia do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywać się będzie w formie zlecenia bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 i 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w tym uwzględniony jest doraźny zwrot kosztów weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest ranne, Gmina zleci lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy nadaje się do dalszego leczenia czy też do uśmiercenia w celu zakończenia cierpień.

Gmina będzie współdziałać w tym zakresie z lekarzem weterynarii Pawłem Machura, z którym podpisała stosowną umowę.

Wytypowany zakład weterynaryjny posiada zaplecze, zapewniające kilkudniowe leczenie stacjonarne rannym w wypadkach drogowych zwierzętom.

Dane teleadresowe zakładu weterynarii są ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice ogłoszeń na terenie gminy, strona internetowa Urzędu Gminy), co umożliwia dokonywanie powiadomień o zwierzętach rannych w wypadkach drogowych.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło życie - Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy.

Padłe zwierzęta z terenu gminy Bierawa odbierać będzie firma Usługowo-Handlowa "EKOLAS" (ul. Sławęcicka 4, 47-246 Kotlarnia), w ramach zwartej pomiędzy stronami umowy na świadczenie tego typu usług.

9. Plan znakowania zwierząt w gminie Bierawa

Gmina może zapewnić właścicielom psów i kotów dofinansowanie znakowania zwierząt, "chipowania". Dofinansowanie przysługiwałoby tylko mieszkańcom Gminy Bierawa dla zwierząt stanowiących ich własność, posiadających aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia lub książeczkę szczepień.

Gmina Bierawa, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, może wyłonić lekarza weterynarii, z którym zawarta będzie umowa na dokonywanie, dofinansowywanych z budżetu Gminy, zabiegów znakowania.

10. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp.

Zadanie

Jednostka
wykonująca

Koszt / rok
[zł]

1.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt
- odławiania bezdomnych zwierząt

Schronisko,
Urząd Gminy

2000,00

2.

- opieka nad zwierzętami pozbawionymi tymczasowo opieki

Pomoc sąsiedzka, Społeczni opiekunowie zwierząt, pracownik UG

brak nakładów inwestycyjnych

3.

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Schronisko,
Urząd Gminy

brak nakładów inwestycyjnych

4.

- usypianie ślepych miotów
- sterylizacja i kastracja zwierząt
- znakowanie zwierząt

Lekarz weterynarii

1 000,00

5.

- umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu

Urząd Gminy

Doraźnie

6.

- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Lekarz weterynarii

1 000,00

7.

- edukacja w zakresie ochrony zwierząt

Urząd Gminy

100,00

8.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w gospodarstwie domowym,
- usługa weterynaryjna (odrobaczenie, zaszczepienie),
- jednorazowa pomoc - np. zakup budy, kojca lub karmy dla zaadoptowanego zwierzęcia

Urząd Gminy

1000,00

RAZEM

5 100.00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama