reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Branice

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm), po przeprowadzeniu w dniu 05 lutego 2015 r. konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Branice uchwala statut sołectwa Dzierżkowice o treści, jak niżej:


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Dzierżkowice jest jednostką pomocniczą Gminy Branice, działa na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, statutu gminy Branice oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Dzierżkowice stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: Samorząd Mieszkańców Sołectwa Dzierżkowice.

3. Obszar sołectwa obejmuje obręb wsi Dzierżkowice o pow. 421,9814 ha.

4. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Dzierżkowice.

5. Użyte w statucie sformułowania oznaczają:

1) Gmina - Gmina Branice;

2) Sołectwo - Sołectwo Dzierżkowice;

3) Statut - Statut Sołectwa Dzierżkowice;

4) Statut Gminy - Statut Gminy Branice;

5) Rada Gminy - Rada Gminy Branice;

6) Wójt - Wójt Gminy Branice.


Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 3. 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy Branice dla innych podmiotów,
a w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) tworzenia pomocy sąsiedzkiej;

5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi;

6) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi;

7) opiniowanie spraw dotyczących sołectwa, z którymi zwróci się Rada Gminy lub Wójt;

8) współpraca z komisjami działającymi przy Radzie Gminy;

9) podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, a w szczególności utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa oraz ochrony zieleni;

10) rozporządzanie środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy i stanowiącymi fundusz sołecki;

11) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.

2. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa do organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów.

3. Zadania określone w ust. 1 Samorząd Mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa.

4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie, zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.

5. Zadania sołectwa są wykonywane po zapewnieniu na nie środków finansowych w budżecie Gminy.

§ 4. Gmina może przekazać sołectwu składniki mienia gminnego do zarządzania.

§ 5. 1. W przypadku przekazania Sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej właściwości Sołectwa należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego mienia.

2. Zakres zwykłego zarządu mieniem obejmuje w szczególności:

1) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i prowadzenie działalności z użyciem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej;

3) oddawanie w najem, dzierżawę lub do innego korzystania, przekazanego mienia.

3. Umowy cywilnoprawne w zakresie zarządu mieniem przekazanym Sołectwu do korzystania, zawiera Wójt po uzyskaniu zgody Zebrania Wiejskiego.

4. Sołectwo rozporządza dochodami z przekazanego mu mienia komunalnego, przeznaczając je na cele Sołectwa.


Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 6. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) Sołtys.

2. Kadencja Sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

3. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy po wyborach do rady gminy, w drodze zarządzenia.

§ 7. 1. Organy sołectwa obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności, demokracji, kolegialności i jawności.

2. Działalność w organach sołectwa ma charakter społeczny.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców sołectwa.

2. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 3 ust. 1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w szczególności należy:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

2) występowanie do Rady Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres kompetencji Zebrania Wiejskiego;

3) uchwalanie rocznego planu działania i gospodarowania środkami przeznaczonymi dla Sołectwa w ramach budżetu Gminy;

4) dokonywanie oceny działalności Sołtysa;

5) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w granicach obowiązującego prawa;

6) dokonywanie oceny wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu Gminy, przez organizacje społeczne działające na terenie Sołectwa;

7) konsultowanie projektów uchwał przedstawionych przez Radę Gminy.

3. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

4. Prawo do udziału w głosowaniu, zgłaszaniu kandydatów i kandydowaniu na funkcje w organach sołectwa mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.

5. W zebraniu mogą także uczestniczyć bez głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.

6. W zebraniu wiejskim z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć radni Rady Gminy Branice.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa wsi.

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:

1) z własnej inicjatywy;

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej;

3) na wniosek Wójta lub Rady Gminy;

4) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu.

3. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

4. Termin, czas i porządek zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w sołectwie i w inny sposób przyjęty w sołectwie.

5. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek winno odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku do Sołtysa, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

6. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła zebrania będąc do tego zobowiązany.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z § 9 ust. 4.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys lub osoba wybrana przez uczestników zebrania.

3. Porządek obrad ustala Sołtys w porozumieniu z Radą Sołecką. Zebranie Wiejskie może postanowić o zmianie porządku obrad.

4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie obsługi merytorycznej zebrania. W przypadku trudności winien zwrócić się do Wójta Gminy o pomoc, który wyznacza w tym celu pracowników Urzędu Gminy.

5. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.

6. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

7. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.

8. O sposobie załatwienia sprawy Wójt informuje Sołtysa.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób zgodnie z treścią § 8 ust. 4 niniejszego statutu.

2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, następne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania i jest ważne bez względu na liczbę osób biorących w nim udział. W tym przypadku nie stosuje się postanowień § 9 ust. 4

3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się.

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że przepisy prawa stanowią, że głosowanie odbywa się w sposób tajny. Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie kart do głosowania do przygotowanej urny.

5. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje Sołtys lub osoba prowadząca zebranie.

§ 12. 1. Sołtys jest organem wykonawczym samorządu mieszkańców sołectwa.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

3. Sołtys może uczestniczyć w sesjach rady gminy bez prawa głosowania.

4. Za udział w pracach organów gminy Sołtys może otrzymać dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez radę gminy.

5. Sołtys ma prawo zgłaszać wnioski, zabierać głos w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady i porządkiem obrad.

§ 13. Do zadań Sołtysa należy:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności;

2) reprezentowanie sołectwa wobec władz gminy, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych;

3) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, informowanie mieszkańców o realizacji swoich zadań co najmniej raz w roku, składanie sprawozdań z działalności sołectwa;

4) realizowanie uchwał zebrania wiejskiego;

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, przekazanymi sołectwu przez Gminę;

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

7) prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej:

a) statut sołectwa,

b) protokoły z zebrań wiejskich i rady sołeckiej,

c) sprawozdania z działalności,

d) inne dokumenty dotyczące sołectwa,

8) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Sołtysa wynikających z przepisów prawa.

§ 14. 1. Działalność Sołtysa wspomaga rada sołecka.

2. Rada sołecka składa się z 5 członków, łącznie z Sołtysem.

3. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na posiedzenie mogą być zapraszane także inne osoby, których udział Sołtys uzna za wskazany lub konieczny.

4. O posiedzeniu rady sołeckiej zawiadamia Sołtys wsi w ustalony dla siebie sposób.

§ 15. 1. Rada sołecka:

1) współdziała z Sołtysem z prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) podejmuje inicjatywy dotyczące pozyskania środków finansowych na cele sołectwa;

3) inicjuje i koordynuje działania społecznie - użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców.

2. Radny wybrany z okręgu obejmującego sołectwo może uczestniczyć w posiedzeniu rady sołeckiej z głosem doradczym.

Rozdział 4.
Tryb wyboru i odwołania Sołtysa oraz rady sołeckiej

§ 16. 1. Wyboru Sołtysa i rady sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.

2. Liczbę stale zamieszkujących na obszarze sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt.

3. Obowiązkiem uczestników zebrania uprawnionych do głosowania jest podpisanie listy obecności.

§ 17. 1. Zebranie mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania stale zamieszkujących na obszarze sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków rady sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy, określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

2. Przewodniczącym zebrania, o którym mowa w ust. 1 jest Wójt Gminy lub inna osoba wybrana przez zebranie mieszkańców sołectwa.

3. Termin zebrania o którym mowa w ust. 1, na którym przeprowadzony zostanie wybór Sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

4. Porządek zebrania przewiduje:

1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;

2) sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków rady sołeckiej;

3) wybór komisji skrutacyjnej;

4) wybór Sołtysa;

5) wybór członków rady sołeckiej.

§ 18. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do głosowania ustnie w trakcie obrad zebrania wyborczego lub pisemnie za pośrednictwem Wójta. Kandydatami mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa posiadający prawo głosowania.

3. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania lub na piśmie w razie jego nieobecności.

4. Zgłoszenie choćby jednego kandydata na Sołtysa i kandydatów na członków rady sołeckiej w liczbie ustalonej w § 14 ust. 2, jest wystarczające.

§ 19. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie minimum 3 osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszonych kandydatów i wpisanie nazwisk na kartach do głosowania;

2) przeprowadzenie tajnego głosowania;

3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyboru;

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru, zawierającego:

a) skład komisji,

b) ilość osób biorących udział w głosowaniu

c) nazwiska kandydatów na Sołtysa lub członków rady sołeckiej,

d) ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

e) wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali do organów samorządu.

3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Sołtysa, a w drugiej wybory członków rady sołeckiej.

4. Karty do głosowania, na których komisja wpisuje nazwiska kandydatów na Sołtysa i członków rady sołeckiej przygotowywane są przez Urząd Gminy. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy.

5. W głosowaniu nad wyborem Sołtysa i członków rady sołeckiej głosujący oddają głos na wybranych kandydatów stawiając znak "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos. Dla ważności głosu:

1) przy wyborze Sołtysa stawia się tylko jeden znak "X";

2) przy wyborze rady sołeckiej stawia się maksymalnie tyle znaków "X" ilu wybieranych jest członków rady sołeckiej.

6. Za nieważne uznaje się głosy:

1) oddane na większą liczbę kandydatów;

2) nie oddane na żadnego kandydata;

3) oddane na kartach nie pochodzących od komisji skrutacyjnej.

7. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne z ograniczeniem do tychże kandydatów.

8. Członkami rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów, a przekroczony zostanie limit składu rady sołeckiej, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do tychże kandydatów.

9. Protokół o wynikach wyborów podpisują członkowie komisji skrutacyjnej przeprowadzający głosowanie.

10. Jeżeli na funkcję Sołtysa wsi został zarejestrowany tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany Sołtysem po uzyskaniu w głosowaniu bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

§ 20. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania wiejskiego.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka rady sołeckiej mogą złożyć:

1) Wójt Gminy;

2) Rada Sołecka;

3) co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób, stale zamieszkujących w sołectwie.

3. Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji winno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych, jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia.

4. Odwołanie Sołtysa i rady sołeckiej odbywa się w trybie ustalonym dla ich wyboru.

§ 21. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa Wójt Gminy zwołuje w terminie 30 dni zebranie mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania stale zamieszkujących na obszarze sołectwa celem wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu rady sołeckiej przeprowadza się w trybie określonym w postanowieniach od § 17 do § 19.


Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 22. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Sołectwo dysponuje następującymi środkami finansowymi:

1) wydzielonymi w budżecie gminy w zależności od liczebności sołectwa;

2) dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i prawnych. Uzyskane środki przekazywane są w budżecie gminy na zadania realizowane w sołectwie;

3) pozyskanymi na realizację projektu przez sołectwa będące w programie Odnowa wsi.

3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa w ramach środków wydzielonych w budżecie gminy dla sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

4. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Sołtys. Rachunki dotyczące wydatkowanych środków finansowych wydzielonych dla sołectwa w ramach budżetu gminy podpisuje pod względem merytorycznym Sołtys.

5. W przypadku nieobecności Sołtysa, rada sołecka wyznacza spośród swojego grona, na czas jego nieobecności osobę do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa.

§ 23. Sołtys, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przekłada Wójtowi na piśmie propozycję zadań do realizacji w sołectwie celem ujęcia ich w projekcie budżetu.

§ 24. W przypadku wyodrębnienia przez Radę Gminy w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, sołectwo sporządza wniosek o przyznanie środków finansowych na wskazane przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa, w terminie i w sposób określony w ustawie o funduszu sołeckim.


Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 25. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt i Rada Gminy, troszcząc się aby mienie przekazane sołectwu nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

3. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 26. 1. Wójt oraz wyznaczeni przez niego pracownicy mogą żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

2. Wójt, jeżeli uzna uchwały i opinie organów sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji lub sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację.

3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy na postępowanie Wójta określone w ust. 2 jeżeli uznają, że narusza ono istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badając sprzeciw zajmuje stanowisko.


Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 27. Wiążącej interpretacji postanowień Statutu Sołectwa dokonuje Rada Gminy.

§ 28. Zmiany w Statucie Sołectwa dokonuje Rada Gminy.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 30. Traci moc Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice.

§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Zapotoczny

Prezes PFR Portal PPK sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama