reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 205), wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 11. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady zmieszane odbierane są:

a) na terenie miasta:

- dla zabudowy jednorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - 1 x na dwa tygodnie,

- dla zabudowy wielorodzinnej w cyklu tygodniowym - 1 x w tygodniu,

b) na terenie wsi:

- dla zabudowy jednorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - 1 x na dwa tygodnie - poza sezonem grzewczym oraz w cyklu czterotygodniowym 1 x na cztery tygodnie - w sezonie grzewczym,

- dla zabudowy wielorodzinnej w cyklu tygodniowym 1 x w tygodniu;

2) odpady selektywne odbierane są:

a) odpady ulegające biodegradacji:

- dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w sezonie letnim 1 x w tygodniu na terenie miasta,

- dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w sezonie zimowym 1 x na dwa tygodnie na terenie miasta,

- dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w sezonie letnim 1 x na dwa tygodnie na terenie wsi,

- dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w sezonie zimowym 1 x na cztery tygodnie na terenie wsi;

b) odpady z tworzywa sztucznego, odpady wielomateriałowe odbierane są 1 x w miesiącu w terminach wyznaczonych harmonogramem, bądź na bieżąco w punkcie zbiórki odpadów komunalnych, po jego uruchomieniu,

c) odpady tj. papier, szkło odbierane są 1 x na dwa miesiące w terminach wyznaczonych harmonogramem, bądź na bieżąco w punkcie zbiórki odpadów komunalnych, po jego uruchomieniu;

d) popiół odbierany jest w sezonie grzewczym nie rzadziej niż 1 x w miesiącu w terminach wyznaczonych harmonogramem;

e) odpady wielkogabarytowe odbierane są nie rzadziej niż 1 x w kwartale w terminach wyznaczonych harmonogramem, bądź na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3) odpady w koszach ulicznych odbierane są:

a) w sezonie letnim 2 x w tygodniu,

b) w sezonie zimowym 1 x na tydzień;

4) nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych usuwane są w sposób systematyczny nie powodujący przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku;

5) osady ze zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków usuwane są z częstotliwością zgodną z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji urządzenia.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama