reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuchołazy programu "Troje i więcej"

Na podstawie art. 7. ust1 pkt 6a , art. 18 ust.1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz 1863) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do realizacji na terenie Gminy Głuchołazy program "Troje i więcej" , zwany dalej "Programem", skierowany do rodzin wielodzietnych bez względu na posiadany przez nie dochód.

§ 2. Ilekroć w Programie mowa o rodzinie wielodzietnej , należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie gminy Głuchołazy, składającą się z rodziców / jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

§ 3. Program ma na celu :

1) wspieranie rodzin wielodzietnych oraz poprawę warunków ich życia;

2) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych.

§ 4. Cele Programu określone w niniejszej uchwale realizowane będą przez umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystania z dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Ustala się wysokość dopłaty o której mowa w § 4 na kwotę 5 złotych dla każdego członka rodziny wielodzietnej objętej programem, w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia, gdy osoba taka uczy się lub studiuje.

§ 6. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu , stanowi poświadczenie wydane na wniosek rodzica - członka rodziny wielodzietnej , wskazujące imiennie osoby upoważnione do dopłat.

2. Poświadczenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy , po weryfikacji złożonego wniosku wskazanego w ust.1, dokonanej przez wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

3. Dopłaty określone w w § 5 przysługują począwszy od miesiąca, w ktorym uzyskano poświadczenie uprawnień do korzystania z Programu.

§ 7. 1. W czasie korzystania z Programu, rodzic / rodzice - członkowie rodziny wielodzietnej zobowiązani są informować Burmistrza Głuchołaz o wszelkich zmianach mających wpływ na ich prawo do korzystania z Programu, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia w tym przedmiocie.

2. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 1 i stwierdzenia zaistnienia okoliczności powodujących utratę prawa rodziny wielodzielnej do korzystania z Programu, dopłaty określone niniejszą uchwała nie przysługują od miesiąca zaistnienia zdarzenia powodującego utratę uprawnień do korzystania z Programu.

§ 8. Środki finansowe na realizację niniejszego Programu stanowią dochody gminy Głuchołazy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Szul

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama