reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Demska


Załącznik do Uchwały Nr VI/45/15
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);

2) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Grodków;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Grodkowa;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie;

5) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Grodkowie.

2. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Burmistrza Grodkowa.

Rozdział 2.
Tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie.

§ 2. 1. Członków Rady powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. W skład Rady wchodzi 9 członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Burmistrza;

2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej;

3) pięciu przedstawicieli organizacji.

3. Przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska, przekazując Burmistrzowi uchwałę zawierającą ich imienny wykaz.

4. Przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz.

5. Wyłonienie członków przedstawicieli organizacji, następuje na zasadach określonych w § 3.

§ 3. 1. Każda organizacja ma prawo zgłosić 1 kandydata na członka Rady.

2. Organizacje dokonują zgłoszenia na członków Rady, poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać: nazwę, dane teleadresowe i nr KRS-u lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgładzającej, imię i nazwisko kandydata - członka organizacji zgłaszającej oraz stanowisko zajmowane w organizacji, adres do korespondencji, krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

2) pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie,

3) oświadczenie o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Gminy Grodków.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 przyjmowane są w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Burmistrza ogłoszenia naboru na członków Rady.

6. Ogłoszenie Burmistrza o możliwości zgłaszania przez organizacje kandydatów na członków Rady, publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

7. Po upływie terminu na składanie zgłoszeń organizacji, następuje ich weryfikacja, tj. sprawdzanie ich kompletności i poprawności przez wyznaczonych przez Burmistrza pracowników Urzędu.

8. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, opisem doświadczeń i umiejętności kandydata zostaje przedłożona Burmistrzowi.

9. Z przedłożonej listy kandydatów, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane, Burmistrz wybiera pięciu członków Rady.

§ 4. 1. Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek 2/3 członków Rady;

3) jeżeli członek Rady stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

4) w przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady,

5) w przypadku utraty rekomendacji organizacji, która go zgłosiła;

6) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady, Burmistrz na okres do końca kadencji Rady powołuje w jego miejsce inna osobę, przy czym jeżeli wakat dotyczy członka Rady będącego:

1) przedstawicielem Rady Miejskiej, w skład Rady wchodzi osoba wyznaczona przez Radę Miejską;

2) przedstawicielem Burmistrza, w skład Rady wchodzi osoba wyznaczona przez Burmistrza;

3) przedstawicielem organizacji, w skład Rady wchodzi osoba wybrana przez Burmistrza, spośród pozostałych kandydatów zgłoszonych przez organizacje.

Rozdział 3.
Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie.

§ 5. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Burmistrz, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej powołania.

3. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza następuje w takim samym trybie, co wybór, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 6. 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Na wniosek przewodniczącego w posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

5. Radę, we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania, reprezentuje przewodniczący, wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, wskazany przez przewodniczącego.

6. Dokumentację Rady prowadzi sekretarz, który z każdego posiedzenia sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności.

7. W przypadku nieobecności sekretarza podczas posiedzenia Rady protokół sporządza wyznaczony przez kierującego obrady członek Rady.

8. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady, członkowie zawiadamiani są co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8 dokonuje się w formie zadeklarowanej przez członków Rady, odnotowanej w protokole w trakcie pierwszego posiedzenia.

§ 7. 1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

2. W przypadku braku kworum, prowadzący posiedzenie wyznacza nowy termin posiedzenia Rady.

3. Decyzje podejmowane przez Radę, o których mowa w ust. 1, podpisywane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4. Termin na podjęcie decyzji przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentów. Nieprzedstawienie decyzji w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

5. W sytuacji wymagającej podjęcia decyzji przez Radę w okresie między jej posiedzeniami, przewodniczący zamiast zwoływać posiedzenie Rady, może zwrócić się do członków o podjęcie decyzji w danej sprawie w formie, o której mowa w § 6 ust. 9, wyznaczając termin na odpowiedź.

§ 8. Każdy członek Rady przed rozpoczęciem w niej działalności, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności.

§ 9. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 10. Obsługę administracyjną i biurową zapewnia Burmistrz.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama