reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Krapkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą "Gmina dla Rodziny Wielodzietnej"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na terenie Gminy Krapkowice samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą "Gmina dla Rodziny Wielodzietnej", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/387/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu pod nazwą "Krapkowicka Rodzina Wielodzietna" na terenie Gminy Krapkowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.,podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Małkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VI/56/2015
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

§ 1. Postanowienie ogólne

1. Program pod nazwą "Gmina dla Rodziny Wielodzietnej" zwany dalej "Programem", jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez Gminę Krapkowice. Program ten skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice.

§ 2. 1. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej zwani dalej osobami uprawnionymi przez których rozumie się:

1) rodzica (rodziców) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonka rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

4. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

5. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

6. Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce.

7. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

§ 3. Uprawnienia wynikające z programu przysługują członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

§ 5. Celem Programu jest:

1) Budowanie przychylnego klimatu dla rodzin wielodzietnych;

2) Wspieranie i popieranie modelu rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej;

3) Zwiększenie osobom uprawnionym dostępności do dóbr kultury, sportu i oświaty.

§ 6. Realizacja celów odbywać się będzie poprzez przyznawanie uprawnień w zakresie ulg i zniżek dla osób uprawnionych do korzystania z usług oferowanych przez podmioty (tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowości prawnej którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną) biorące udział w Programie.

§ 7. Zasady realizacji programu opierać się będą na:

1. Zawieraniu porozumień z podmiotami oferującymi ulgi i zniżki osobom uprawnionym.

2. Pozyskiwaniu nowych podmiotów do Programu.

3. Prowadzeniu akcji promocyjnej i medialnej na rzecz popularyzacji Programu.

§ 8. 1. W Programie mogą uczestniczyć wszystkie podmioty oferujące ulgi i zniżki, skierowane do osób uprawnionych.

2. Potwierdzeniem uczestnictwa podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Krapkowice i danym podmiotem.

3. Informacje dotyczące podmiotów Programu, o których mowa w ust. 1, znajdować się będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, gdzie będą na bieżąco aktualizowane.

§ 9. 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zniżek oferowanych w ramach Programu jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą.

2. Kartę wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama