reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b oraz ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z 2015 r., poz. 87 oraz poz. 122) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Opolskie przedstawiają tabele stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych przez ten punkt określa regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed posesję, w altanach śmietnikowych lub w innych miejscach usytuowania pojemników na odpady komunalne.

2. Odpady komunalne wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 1 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 5. 1. Poszczególne frakcje odpadów komunalnych nie podlegają odbiorowi w dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. Odbiór poszczególnych frakcji odpadów, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów zielonych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Strzelce Opolskie zawarła umowę, o której mowa w art. 6f ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dalej zwanym przedsiębiorcą, w następujący sposób:

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, nie później jednak niż do 3 dni od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana;

2) zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pl. Myśliwca 1, pokój nr 4, zwanym dalej referatem, osobiście, telefonicznie na nr 77 404 93 40, 77 404 93 41 lub 77 404 93 42, pisemnie za pośrednictwiem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres odpady@strzelceopolskie.pl;

3) referat niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, zgłasza przedsiębiorcy reklamację, wskazując nienależyte wykonanie usługi na danej nieruchomości;

4) przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub niezwłocznie kontaktuje się ze zgłaszającym ustalając z nim dogodny dla każdej ze stron termin odbioru.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 980) oraz Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 981).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Gabriela Puzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Rodzaj odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

Sposób odbioru

Częstotliwość odbierania

W sezonie letnim

W sezonie zimowym

Komunalne odpady zmieszane

Pojemniki bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Szkło

Pojemniki, w tym worki bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

Pojemniki, w tym worki bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Popiół

Pojemniki bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Odpady biodegradowalne

Pojemniki, w tym worki bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka w kilku miejscach na terenie miasta. Jeden punkt na terenie każdego sołectwa

Nie rzadziej niż dwa razy w roku

Nie rzadziej niż dwa razy w roku

Odpady wielkogabarytowe

"wystawka" bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

Nie rzadziej niż dwa razy w roku

Nie rzadziej niż dwa razy w roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZABUDOWA WIELORODZINNA, MIESZANA ORAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Rodzaj odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

Sposób odbioru

Częstotliwość odbierania

W sezonie letnim

W sezonie zimowym

Miasto - nieruchomości

Sołectwa - nieruchomości

Miasto - nieruchomości

Sołectwa - nieruchomości

Wielorodzinne do 4 lokali w budynku

Wielorodzinne i mieszane powyżej 4 lokali w budynku

Niezamieszkałe

Wielorodzinne

Niezamieszkałe

Wielorodzinne do

4 lokali w budynku

Wielorodzinne i mieszane powyżej 4 lokali w budynku

Niezamieszkałe

Wielorodzinne

Niezamieszkałe

Komunalne odpady zmieszane

Pojemnik

Nie rzadziej niż raz tydzień

Nie rzadziej niż dwa razy na tydzień

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na tydzień

Nie rzadziej niż dwa razy na tydzień

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Szkło

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc

Nie rzadziej niż dwa razy na tydzień

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż dwa razy na tydzień

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Popiół

Nie rzadziej niż raz w miesiącu

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Odpady biodegradowalne

Nie rzadziej niż raz na tydzień

Nie rzadziej niż raz na miesiąc**

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka w kilku miejscach na terenie miasta. Jeden punkt na terenie każdego sołectwa

Nie rzadziej niż dwa razy w roku

Nie rzadziej niż dwa razy w roku

Odpady wielkogabarytowe

"Wystawka" bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

(altany śmietnikowe)

Nie rzadziej niż dwa razy w roku

Nie rzadziej niż dwa razy w roku

* - W 2015 r. od lipca do października, w 2016 r. od kwietnia do października, w 2017 r. od marca do czerwca

**- W 2015 r. w listopadzie, w 2016 r. w marcu i listopadzie, w 2017 r. w marcu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych położonego w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a, zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.

2. Na PSZOK przyjmowane są odpady:

1) W okresie od 1 kwietnia do 31 października:

a) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00,

b) w soboty w godz. 9.00 - 14.00;

2) w okresie od 1 listopada do 31 marca:

a) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00,

b) w soboty w godz. 9.00 - 14.00.

3. Elementem PSZOK są także odpowiednio oznakowane pojemniki typu kosze
i "dzwony" przeznaczone do selektywnej zbiórki makulatury, plastiku i szkła, położone na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje i zagospodarowuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych (za wyjątkiem odpadów opisanych w § 4 regulaminu), które wytworzone zostały przez mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie oraz Gminy Jemielnica.

2. Odpady przyjmowane są tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie gmin objętych regulaminem.

§ 3. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów komunalnych stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Na wniosek dostarczającego odpady wydawane jest potwierdzenie przyjęcia odpadów na PSZOK.

3. Wymagania dotyczące dostarczanych odpadów:

1) odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone;

2) umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach wraz z informacją
o zawartości (dot. odpadów w postaci płynnej);

3) możliwe do identyfikacji;

4) odpady zielone przyjmowane są luzem lub w workach foliowych koloru brązowego natomiast odpady kuchenne ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych koloru brązowego;

5) wszelkie odpady, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektryczne i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz odpadów opisanych w pkt 4, należy dostarczać do PSZOK w opakowaniach zbiorczych umożliwiających ich identyfikację;

6) odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości;

7) dostarczane opony (w maksymalnej ilości 10 sztuk z jednej nieruchomości zamieszkałej rocznie) mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości nieprzekraczającej 1 Mg rocznie na jedną nieruchomość, należy dostarczać z podziałem na:

a) beton i gruz betonowy, gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych,

b) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia sanitarnego, armatury itp.,

c) drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.,

d) szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,

e) tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.,

f) elementy izolacji: styropian, wełna mineralna,

g) papa odpadowa do 0,2 Mg rocznie z jednej nieruchomości zamieszkałej.

4. Wyładunek odpadów dostarczonych do PSZOK w miejsca wskazane przez pracownika należy do osoby dostarczającej.

5. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dostarczone odpady nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin objętych regulaminem (np. ich ilość wskazuje na to, że odpad pochodzi z działalności gospodarczej).

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK:

1) iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;

2) braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

§ 4. Odpady komunalne dostarczone w ilości powyżej limitów wskazanych w § 3 ust. 3, pkt 7 i 8 przyjmowane są w systemie zarządu składowiskiem.

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pełni funkcje edukacyjne.

2. Poruszanie się po terenie PSZOK grup zorganizowanych odbywa się po uprzednim uzgodnieniu z jego obsługą.

§ 6. 1. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP oraz p. poż.;

2) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca i sposobu zdeponowania dostarczanych odpadów.

3. Na terenie PSZOK obowiązuje organizacja ruchu oraz kierunek poruszania się zgodnie z oznakowaniem oraz wskazaniami pracownika.

4. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, nie później jednak niż do 3 dni od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana.

2. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pl. Myśliwca 1, pokój nr 4, zwanym dalej referatem, osobiście, telefonicznie na nr 77 404 93 40, 77 404 93 41 lub 77 404 93 42, pisemnie za pośrednictwiem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres odpady@strzelceopolskie.pl.

3. Referat niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, zgłasza przedsiębiorcy reklamację, wskazując nienależyte wykonanie usługi.

4. Przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub niezwłocznie kontaktuje się ze zgłaszającym ustalając z nim dogodny dla wszystkich stron termin odbioru.


Załącznik do Regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie - rodzaje i miejsce składowania odpadów przewidywanych do magazynowania na terenie PSZOK

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce
gromadzenia, napis

20 01 01

15 01 01

Papier, tektura

Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, opakowania z papieru, tektury, katalogi, reklamówki papierowe, tektura, worki papierowe.

Obiekt nr 7
Kontener KP- 7

"Papier - Kartony"

20 01 02

15 01 07

Szkło

Opakowania szklane bez zawartości, czyste butelki i słoiki.

Boks ob. nr 2

"Szkło"

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odpady nie zawierające odpadów mięsnych.

Obiekt nr 7A
Kontener KP-7

20 01 10

Odzież

Odzież

Obiekt nr 7A Kontener

KP-7

20 01 11

Tekstylia

Firany, zasłony, obrusy, koce

Obiekt nr 7A
Kontener KP-7

"Tekstylia"

20 01 13*

Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki do farb i lakierów.

Hala, obiekt nr 1.

Beczka PN20

"Rozpuszczalniki"

20 01 14*

Kwasy

Hala. Obiekt nr 1.

Beczka PN20

"Kwasy"

20 01 15*

Alkalia

Hala. Obiekt nr 1.

Beczka PN20

"Alkalia"

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

Hala. Obiekt nr 1.

Beczka PN20

20 01 21*

Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

Świetlówki liniowe o długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe.

Hala. Obiekt nr 1.

Pojemnik PN 22.

"Świetlówki"

Inne odpady zawierające rtęć np. termometry.

Odpady zawierające rtęć"

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon.

Hala. Obiekt nr 1.

Regał / pojemnik PA1100

"Freon"

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

Oleje jadalne przetworzone np. olej z frytkownicy

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w

20 01 25

20 01 27*

20 01 28

Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Hala Obiekt nr 1.

Pojemnik PN 20.

"Farby"

Hala. Obiekt nr 1

Pojemnik PA 1100

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w

20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Hala. Obiekt nr 1

Pojemnik PN 14 - 250 l

"Leki przeterminowane"

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie

Hala. Obiekt nr 1.

Pojemnik PN 14 - 250 l

"Baterie i akumulatory"

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

Hala. Obiekt nr 1.

Pojemnik PN 17

20 01 35*

20 01 36

20 01 23*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym.

Hala. Obiekt nr 1.

Luzem wydzielone miejsce,

regały lub pojemnik PA 1100

"Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny"

Pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne nie zawierające substancji niebezpiecznych.

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych.

Obiekt nr 7A. Kontener KP-7

"Drewno"

20 01 39

15 01 02

15 01 05

Tworzywa sztuczne, Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe

Opakowania z tworzyw sztucznych; plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe, opakowania wielomateriałowe. Tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

Boks. Obiekt nr 3 i 4

Pojemnik KP-7

"Tworzywa sztuczne"

20 01 40

15 01 04

Metale, opakowania z metali

Złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych. Opakowania z metali np. puszki

Obiekt nr 7A. Kontener KP-7

"Metal"

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków.

Części roślin z ogrodów i parków.

Boks. Obiekt nr 5.

"Odpady zielone"

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe - meble.

Meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych.

Plac. Obiekt nr 8.

"Odpady wielkogabarytowe"

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe z metalu.

Grzejniki, felgi, wanny żeliwne.

16 01 03

Opony

Zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe z innego sprzętu domowego (np. wózki dla dzieci), z samochodów osobowych.

"Opony"

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji.

Płytki CD, DVD

Hala. Obiekt nr 1.

Pojemnik 240 l.

"Nośniki informacji"

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

Oleje hydrauliczne przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne.

Hala. Obiekt nr 1

Beczka PN 20

"Oleje"

15 01 10*

20 01 19*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania po substancjach niebezpiecznych. Środki ochrony roślin.

Hala Obiekt nr 1.

Pojemnik PN 20

"Substancje niebezpieczne"

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi zanieczyszczone( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne).

Opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych.

Hala ob. nr 1

pojemnik

PN 20

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17.

Hala ob. nr 1

pojemnik

PA1100

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia

Umywalki, muszle, pisuary, bidety, sedesy.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 03 80

Odpadowa papa

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Styropian, wełna mineralna itp.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama