reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072 ) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856 z 2014r. poz. 1794 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Opolu oraz Kół Łowieckich działających na obszarze Gminy Tułowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr VI/22/15 rady Gminy Tułowice z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2015 roku.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Tułowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Frédéric Coppin


Załącznik nr 1

do uchwały Nr VIII/35/15

Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 1

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Tułowice kierowane będą do schronisk dla zwierząt za pośrednictwem:

1) Przedsiębiorstwa Usług Produkcyjno Handlowo-Wielobranżowych "GABI" Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żędowicach, ul. Dworcowa 24,

lub

2) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ZAMEX" z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, z którymi wspomniane przedsiębiorstwa będą posiadały zawarte umowy na odbiór bezdomnych zwierząt.

W 2015 roku zwierzęta bezdomne z terenu gminy Tułowice będą umieszczane
w schronisku prowadzonym przez :

1) Fundację S.O.S. dla zwierząt , ul. Antoniów 1 , 41-508 Chorzów - Maciejowice.

2) Schronisko dla zwierząt , Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.

3) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu , ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Rozdział 2

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.

Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka będzie polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania.

Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt.

Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii prowadzący gabinet weterynaryjny pod nazwą STAN VET z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 4, z którym Gmina podpisała umowę w tym zakresie. Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.

Rozdział 3

Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tułowice realizowane jest przez:

1) Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno Handlowo-Wielobranżowych "GABI" Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żędowicach, ul. Dworcowa 24,

2)Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX" z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3,

na podstawie zawartych pomiędzy stronami umów lub porozumień.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia

Transport odłowionych bezdomnych zwierząt odbywa się pojazdami przystosowanymi do ich transportu, natomiast odławianie przy pomocy urządzeń oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia, zdrowia ani nie zadających im cierpienia. Podczas odławiania i transportu zapewniona w razie potrzeby będzie opieka weterynaryjna.

Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku stosownie do pory roku, wyżywienie, opieka weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyłapane zwierzęta umieszczane będą w schroniskach dla zwierząt, z którymi Gmina Tułowice lub Przedsiębiorstwa "GABI" i "ZAMEX" zawrą stosowne umowy.


Rozdział 4

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione z terenu gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku, do którego trafią wyłapane zwierzęta.

Rozdział 5

Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

W Urzędzie Gminy założono punkt informujący o możliwości adopcji znajdujących się tam zwierząt. Na stronie internetowej gminy utworzono elektroniczną bazę danych, na której umieszczane będą zdjęcia i informacje dotyczące wyłapanych zwierząt.

Informacje wywieszane będą również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz mogą być zamieszczane w lokalnej prasie.

Gmina prowadzić będzie również akcje edukacyjne, zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediów oraz przy okazji organizowanych festynów.

Rozdział 6

Usypianie ślepych miotów

W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt, Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg będzie przeprowadzany przez lekarza weterynarii prowadzącego gabinet weterynaryjny pod nazwą STAN VET z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 4, z którym Gmina podpisała umowę w tym zakresie.

Rozdział 7

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zwierzę, źle traktowane, nad którym właściciel lub opiekun się znęca będzie odbierane i umieszczone w indywidualnym gospodarstwie rolnym, z którym Gmina zawarła porozumienie w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W przypadku, kiedy nie można będzie odnaleźć właściciela zwierząt gospodarskich będą one umieszczane w indywidualnym gospodarstwie rolnym z którym Gmina zawarła porozumienie w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim.

Miejscem czasowego pobytu zwierząt będzie indywidualne gospodarstwo rolne położone w miejscowości Szydłów, gmina Tułowice.

Rozdział 8

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest ranne, gmina będzie współdziałać z lekarzem weterynarii prowadzącym gabinet weterynaryjny pod nazwą STAN VET z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 4, na podstawie zawartej umowy.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło życie - Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach podpisanej umowy, zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy.

Aktualnie Gmina Tułowice posiada podpisaną umowę na świadczenie tego typu usług z firmą Sonac Osetnica Sp. z o.o. Osetnica 1c, 59-225 Chojnów, Oddział w Bycinie, ul. Leśna 3, 44-120 Pyskowice.

Wszelkie informacje dotyczące zwierząt bezdomnych oraz przypadki zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, zwierząt padłych oraz zwierząt wałęsających się na drogach gminnych oraz na terenach stanowiących własność Gminy Tułowice należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1, pokój nr 3 lub telefonicznie pod numer 77 4600143.

W zgłoszeniu należy:

- wskazać dokładne miejsce, w którym znajduje się padłe zwierzę,

- określić gatunek martwego zwierzęcia.


Rozdział 9

Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp.

Zadanie

Jednostka

wykonująca

Koszt

[zł]

1.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt

- odławiania bezdomnych zwierząt

- sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Schronisko

20 000zł

2.

- opieka nad zwierzętami pozbawionymi tymczasowo opieki

Pomoc sąsiedzka, Społeczni opiekunowie zwierząt

brak nakładów inwestycyjnych

3.

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Schronisko

Urząd Gminy

brak nakładów inwestycyjnych

4.

- usypianie ślepych miotów

- sterylizacja i kastracja zwierząt

- znakowanie zwierząt

Lekarz weterynarii

1 800,00

5.

- umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu

Urząd Gminy

5 000,00

6.

- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Lekarz weterynarii

3 000,00

7.

- edukacja w zakresie ochrony zwierząt

Urząd Gminy

200,00

RAZEM

30. 000,00

Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama