reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

z dnia 8 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Żywocicach - Pietni, na terenie gminy Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 9/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Żywocicach - Pietni, na terenie gminy Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1729) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 i nr 2 o powierzchni 3749 m2 przedstawiony na załączniku nr 1 do rozporządzenia i zlokalizowany na działce nr 823/2 obręb Żywocice oraz 78/4 i 79/2 obręb Pietna;";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

3. Lokalizację tablicy informacyjnej określa załącznik nr 1.";

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem:

a) wód opadowych i roztopowych,

b) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody

- spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

lokalizowania i rozbudowy zakładów przemysłowych, zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

lokalizowania i rozbudowy ferm chowu i hodowli zwierząt, zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;",

- po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska.",

b) uchyla się ust. 2.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Barbara Mońka


Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonej kontroli rozporządzenia nr 9/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Żywocicach - Pietni, na terenie gminy Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, Minister Środowiska, pismem z dnia 15 października 2014 roku znak DP-0941-41/39856/13/PK, wezwał Dyrektora RZGW we Wrocławiu do dokonania stosownych zmian w przepisach wskazanego rozporządzenia.

Proponowane zmiany zostały uwzględnione częściowo w treści niniejszego rozporządzenia.

Informację dotyczącą błędnych obliczeń dokonanych w "Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ..." przekazano właścicielowi ujęcia. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie jest organem opiniującym w/w dokumentacje i nie ma możliwości przeanalizowania, zweryfikowania lub odwołania od ustaleń przyjętej/zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej.

Poprawiono błędnie przytoczoną jednostkę powierzchni w § 1 ust. 5 pkt 1.

Zmodyfikowano § 2, ponieważ w poprzedniej formie stanowił częściowo powtórzenie art. 53 Prawa wodnego.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska zmieniono sformułowanie zapisów § 3 ust. 1 pkt 2 taki sposób, aby nie budził on wątpliwości. Aktualnie zakaz ten odnosi się do spełnienia przez wody opadowe i roztopowe oraz wody popłuczne, które będą odprowadzane do wód i do ziemi, wymogów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Uchylono nakaz odnoszący się do środków ochrony roślin i w jego miejsce zapisano zakaz dotyczący stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska.

Budzący wątpliwości brak zakazu stosowania nawozów na terenie strefy ochronnej ujęcia skonsultowano ponownie z właścicielem ujęcia i nie uzyskano zgody na wprowadzenie takiego zapisu. Właściciel ujęcia stoi na stanowisku, że ograniczenia odnośnie stosowania nawozów zawarte w różnych przepisach prawa chronią ujęcie.

Poprawiono również § 3 ust. 3 rozporządzenia w taki sposób aby nie stanowił częściowego powtórzenia zapisów art. 57 Prawa wodnego.

Ponadto modyfikacji uległy zapisy § 3 ust. 1 pkt 6 i 7. Zakazy zostały zmienione w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do tego, że odnoszą się do zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt, które zakwalifikowane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), projekt rozporządzenia został uzgodniony z Wojewodą Opolskim w dniu 5 maja 2015 roku pismem nr IN.III.7081.3.2015.JJ.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama