reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI.30.2015 Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr IV.12.2015 Rady Gminy
w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. i uchwałą Nr V.19.2015 Rady gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określony w § 4 załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok" otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych:

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie: 17.476.256,75 w tym:

a) dochody bieżące: 17.271.256,75

b) dochody majątkowe: 205.000,00

2) przychody budżetu: 1.790.612,00

3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 18.236.868,75 w tym:

a) wydatki bieżące: 16.460.654,75

b) wydatki majątkowe 1.776.214,00

4) rozchody budżetu: 1.030.000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Ostrowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI.30.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

DOCHODY BUDŻETYOWE

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC

---

79.000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

---

79.000,00

Dokonane zmiany dochodów budżetowych

---

79.000,00


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI.30.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

WYDATKI BIEŻĄCE

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

---

50.000,00

80104

Przedszko0la

---

45.000,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

---

45.000,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

---

5.000,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

---

5.000,00

Dokonane zmiany wydatków bieżących

---

50.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

6.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

---

6.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Wilków - Pągów).

---

6.000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

---

170.000,00

60017

Drogi wewnętrzne

---

170.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie)

---

170.000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

---

75.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

---

75.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wilkowie)

---

75.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

---

10.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

---

10.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa oświetlenia w miejscowości Idzikowice)

---

10.000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

---

20.000,00

92601

Obiekty sportowe

---

20.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa zaplecza technicznego na boisku w Pągowie)

---

20.000,00

Dokonane zmiany wydatków majątkowych

---

281.000,00

Razem dokonane zmiany

---

331.000,00


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI.30.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

w złotych

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

Przychody

---

252.000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

---

252.000,00


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI.30.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1.790.612,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

950

990.612,00

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

800.000,00

Rozchody ogółem:

1.030.000,00

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1.030.000,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama