reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 2/2015 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie realizacji w 2015 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

pomiędzy:

Wojewodą Opolskim - Panem Ryszardem Wilczyńskim, zwanym w treści porozumienia Wojewodą,

a

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, w którego imieniu działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1. Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - Małgorzatę Tudaj,

2. Wicestarostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - Józefa Gismana,

zwanym w treści porozumienia Powiatem.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowejw województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.[1])), art. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[2])), art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.[3])), w związku z uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiat przystępując do programu "Profilaktyka a Ty" na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia udziału, będzie realizować zadanie pn. "II Opolski Regionalny Przystanek PaT".

2. Po uwzględnieniu akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2015 r., Wojewoda udziela dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na zrealizowanie przez Powiat, w dniach 11-17 maja br. w Kędzierzynie-Koźlu, zadania pn. organizacja "II Opolskiego Regionalnego Przystanku PaT", zwanego dalej zadaniem.

3. Zadanie ma na celu promowanie wśród młodzieży profilaktyki uzależnień poprzez utworzenie aktywnej platformy przeciwko zjawiskom patologii społecznej polegającej na prowadzeniu działań warsztatowych z obszaru kultury tj. m.in. teatru, plastyki, tańca i muzyki oraz forów dyskusyjnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. W ramach zadania będą realizowane nw. działania:

- zabezpieczenie logistyczne imprezy - wyżywienie uczestników Przystanku PaT,

- zabezpieczenie techniczne imprezy - sprzęt nagłaśniający, wydruk materiałów promocyjnych,

- współfinansowanie warsztatów artystycznych organizowanych w ramach zadania.

§ 2. 1. Środki finansowe w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust.2, przekazane będą w jednej transzy, w dziale 754 rozdziale 75495 § 2120, na rachunek bankowy Powiatu:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Bank PKO SA 51 1020 3714 0000 4802 0012 6763.

2. Powiat zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w kwocie nie mniejszej niż
12 000,00 złotych (słownie dwanaście tysięcy złotych).

3. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 15 lipca 2015 r.

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji od przekazanych przez Wojewodę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania określonego w § 1.

2. Zlecone zadanie winno być wykonane z uwzględnieniem zasad celowości, legalności i gospodarności.

3. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2015 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.

4. Jeżeli Powiat odliczy od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, lub otrzyma jej zwrot, to kwotę tę zwraca na rachunek dochodów Wojewody Opolskiego nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, z adnotacją "zwrot z tytułu….", w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania.

5. W przypadku niewykorzystania części dotacji celowej, podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy wydatków Wojewody Opolskiego nr 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2015 r. Od kwoty dotacji zwróconej po ww. terminie będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 31 lipca 2015 r.

6. Środki finansowe przyznane Powiatowi w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole. Do zwrotu dotacji, o których mowa wyżej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[4])).

§ 4. Sprawozdanie końcowe, wraz z kserokopiami umów, rachunków i faktur z wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania, powinno zostać sporządzone przez Powiat i dostarczone do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 lipca 2015 r. Zatwierdzenie sprawozdania przez Wojewodę nastąpi w terminie 30 dni od daty jego przedstawienia.

§ 5. 1. Powiat zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

2. Kontrola prawidłowości wykonywania zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Powiat, a w uzasadnionych przypadkach również kontroli w miejscu realizacji zleconego zadania.

3. Powiat zobowiązany jest do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego
i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zleconego zadania.

4. Kontrola realizowana jest również poprzez zatwierdzenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania, o którym mowa w § 4.

5. Powiat zobowiązany jest do umieszczania na wszelkich materiałach reklamowych, szkoleniowych, informacjach medialnych, umowach itp. zapisu o finansowaniu zadania ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

§ 6. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania Porozumienia.

2. Rozwiązując Porozumienie Wojewoda określi kwotę dotacji przypisanej do zwrotu i termin, od którego naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami art. 169 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także termin jej zwrotu, nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane:

- za porozumieniem Stron, w każdym czasie,

- za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w nim zawartych. W takich przypadkach Powiat dokona zwrotu otrzymanej dotacji w terminie wyznaczonym przez Wojewodę na rachunek przez niego wskazany.

4. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Powiatu, jeżeli zwróci otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji - w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie Porozumienia. Do zwrotu pobranego dofinansowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnegoi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony, tj. do dnia 15 lipca 2015 r.

§ 9. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Małgorzata Tudaj


Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Józef Gisman

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1574 i 1644.

[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; Dz. U z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama