reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, województwo opolskie, zwaną dalej "strefą ochronną".

2. Strefę ochronną ujęcia stanowią:

1) teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1z i 2z zlokalizowany na działkach nr 624/12, 13, 699/14 i 698/14, arkusz 1, obręb 0047 Brzezie, o powierzchni 0,75 ha, przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni 94,13 ha, przedstawiony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia i opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

3. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem:

a) wód opadowych i roztopowych,

b) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody

- spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

4) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;

5) wydobywania kopalin;

6) wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych, które wymagają pozwoleń wodnoprawnych;

7) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

8) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

10) lokalizowania nowych ujęć wody, z wyjątkiem wykonywania studni zastępczych i awaryjnych dla ujęcia wody w Brzeziu k. Opola;

11) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu.

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

3. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Barbara Mońka


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 14/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2015 r.

Mapa zasięgu terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola
dla studni nr 1z i 2z

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 14/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2015 r.

Mapa zasięgu terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 14/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2015 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie wyznaczonego terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola

OBRĘB 0035 DOBRZEŃ WIELKI

Nr działki

Powierzchnia działki na terenie ochrony pośredniej [ha]

198

0,5888

211

0,1184

213

0,6374

214

0,3008

217

1,7263

218

0,1004

222

1,1599

226

0,4045

1051/218

0,0582

368/215

0,3138

377/215

0,2568

394/219

0,2773

395/219

0,3306

396/219

0,2780

397/219

0,1880

398/219

0,2567

399/219

0,2663

401/185

0,4921

406/215

0,4093

479/182

0,6271

481/194

0,1826

482/195

0,4055

483/212

0,0023

485/199

0,4664

486/199

0,3414

487/200

0,0789

489/184

0,1873

490/185

0,2592

493/225

0,8360

494/227

0,2754

503/190

0,2846

505/210

0,2596

509/201

0,0496

563/212

0,2548

584/215

0,1279

585/215

0,2584

606/186

0,0923

615/220

0,3300

616/220

0,1127

617/220

0,1718

618/220

0,0814

619/220

0,3161

620/220

0,1717

632/197

0,2621

669/216

0,2397

670/216

0,2585

671/216

0,1999

672/216

0,1695

673/216

0,4272

703/185

0,1323

704/185

0,1330

705/185

0,1312

709/224

0,5159

710/224

0,2457

711/224

0,2612

722/212

0,1311

723/212

0,8681

795/196

0,1400

796/196

0,1212


OBRĘB 0047 BRZEZIE

Nr działki

Powierzchnia działki na terenie ochrony pośredniej [ha]

19

0,1073

21

0,5001

22

0,4400

23

0,4219

24

0,3976

25

0,3997

26

0,3782

27

0,4160

28

0,4333

29

0,4249

30

0,4420

31

0,4119

32

0,4095

33

0,2296

34

0,2762

35

0,4017

36

0,2639

37

0,2607

40

0,6174

42

0,0616

45

0,4773

48

0,4925

50

0,0494

53

1,2986

60

1,3387

66

1,1707

67

1,1098

69

0,1509

72

0,7311

73

0,3189

89

0,5372

200/61

0,6085

203/61

0,6469

228/84

0,0008

232/86

0,0893

242/44

1,0754

260/86

0,0342

261/87

0,0058

264/77

0,0704

265/76

0,1250

270/86

0,0218

271/87

0,0864

273/88

0,7732

274/88

0,8182

277/86

0,0126

278/86

0,0235

285/62

0,0667

312/87

0,2449

317/3

0,0911

318/3

0,0889

321/4

0,1823

324/5

0,1127

327/5

0,1659

328/7

0,3805

335/11

0,6163

341/7

0,0006

347/16

0,4192

349/18

0,4299

369/20

0,0015

376/1

0,3099

411/79

0,0607

415/51

0,0928

416/52

0,1508

417/51

0,1809

448/15

0,2221

449/15

0,2239

450/17

0,2691

451/17

0,2767

468/57

0,0781

469/57

0,0710

470/56

0,3116

472/55

0,6046

473/55

0,8782

474/38

0,0822

475/38

0,0617

512/10

0,8805

513/10

0,5231

597/70

0,0917

600/49

0,0152

601/62

0,3831

616/90

0,5131

618/65

0,3008

621/20

0,0566

622/20

0,0313

623/12

0,5031

625/71

0,2902

643/79

0,3327

644/79

0,2946

646/111

0,3047

655/79

0,6754

659/58

0,0860

660/58

0,0512

661/58

0,0107

662/59

0,1266

663/59

0,4377

683/49

0,1480

684/49

0,1471

685/44

0,1084

686/44

0,1109

687/43

0,1120

691/84

0,0818

692/84

0,3002

694/56

0,9422

695/56

0,5781

696/56

1,1192

697/56

0,3355

700/68

1,2049

701/68

2,0468

705/112

0,2440

706/87

0,4628

707/87

0,7652

708/87

0,3261

709/87

0,5110

710/62

0,6221

711/62

1,0532

712/87

0,3756

713/87

0,4025

714/8

0,0826

715/8

0,4432

719/52

0,9564

720/52

2,0597

723/41

0,2821

724/41

0,5155

725/10

0,0194

727/62

0,3288

728/62

1,0240

729/76

0,9872

730/76

1,1906

731/76

2,2279

732/84

1,6087

733/84

1,0079

734/84

2,1231

735/65

1,0652

736/65

2,0435

737/71

0,9852

738/71

2,0344

745/79

0,8120

746/79

2,0093

750/59

0,6539

751/59

2,0385

752/49

0,6851

753/49

0,9621

754/41

1,0800

755/41

1,6383


Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 14/2015
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2015 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola rozpoczęto od punktu najbardziej wysuniętego na południe - południowy narożnik działki nr 232/86 i kontynuowano poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Granica terenu ochrony pośredniej rozpoczyna swój bieg w południowym narożniku działki nr 232/86 i podąża w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 749/92 (droga) przez ponad 785 m, a następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 350/16. Dalej biegnie północną granicą działki nr 355/92, a następnie podąża w kierunku północnym/północno-zachodnim przez ponad 148 m wschodnią granicą działki nr 336/9 i dalej wschodnimi granicami działek nr 370/20 oraz 337/7. Dalej (po osiągnięciu północnego narożnika działki nr 337/7) granica odbija w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 324/5, po czym podąża na północ wzdłuż jej zachodniej granicy. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim przecinając działkę nr 376/1 - biegnąc do północnego narożnika działki nr 375/1 i ponownie podąża w kierunku północnym wzdłuż wschodnich granic działek nr 322/4, 495/227, po czym po osiągnięciu północnego narożnika działki nr 495/227, przecina działkę nr 505/210 i biegnie do południowo-wschodniego narożnika działki nr 488/199 i podąża wzdłuż jej granicy na północ i dalej wzdłuż wschodnich granic działek nr 507/201, 476/194, 500/190, 1508/182, aż do północnego narożnika działki nr 489/184. Dalej przecina działkę nr 606/186 i biegnie do południowego narożnika działki nr 492/180. Z tego miejsca granica odbija w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 487/186, aż do jej południowego narożnika. Następnie skręca na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 503/190, a po osiągnięciu jej północnego narożnika odbija w kierunku południowo-wschodnim podążając wzdłuż granicy działki nr 239 przez ponad 505 m, aż do jej południowego narożnika. Później granica odbija na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 376/1 i biegnie do północnego narożnika tej działki, a następnie ponownie odbija na południowy wschód podążając wzdłuż południowej granicy działki nr 238, aż do północnego narożnika działki nr 91 (droga). Stąd granica odbija w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 91 (droga) przez około 727 m, po czym osiąga południowy narożnik działki nr 232/86, a więc punkt w którym rozpoczęto opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej.


Uzasadnienie

Podstawą do wydania Rozporządzenia nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu był przedłożony przez PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezie k. Opola, "Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Brzeziu k. Opola", który wraz z załączonym "Dodatkiem do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów neogeńskich w Brzeziu k. Opola określający zasięg strefy ochronnej ujęcia" w rozumienie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) stanowił komplet dokumentów wymaganych do ustanowienia strefy ochronnej.

Przedmiotowe ujęcie wody znajduje się w miejscowości Brzezie, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, województwo opolskie. Właścicielem ujęcia wody jest PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Opole, natomiast użytkownikiem jest firma Elkom Spółka z o.o. w Brzeziu. Wodociąg grupowy Brzezie k. Opola zaopatruje w wodę mieszkańców oraz zakłady przemysłowo-usługowe zlokalizowane na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Ujęcie zlokalizowane jest w północno-zachodniej części wsi, około 200 m na północ od ulicy Wiejskiej. Ujęcie w Brzeziu składa się z dwóch studni o oznaczeniach 1z i 2z i głębokościach 76,0 m. Studnią podstawową ujęcia jest otwór 1z, otwór 2z pełni rolę studni zastępczej i pracuje w układzie przemiennym ze studnią nr 1z.

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby wodne w kat. B decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii w Opolu nr OŚGW.IV-8530/58/84 z dnia 13 lipca 1984 r. w ilości Q = 200 m3 /h przy depresji S = 10,5 m. Studnie eksploatowane są naprzemiennie z maksymalną wydajnością dla studni 1z wynoszącą Q = 113 m3 /h oraz dla studni 2z wynoszącą Q = 93 m3 /h.

Ujęcie w Brzeziu posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Opolskiego decyzją nr OŚ.BSz-6223-14/06 z dnia 04.04.2006 r. na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w ilości Qmaxh = 120 m3 /h, Qśrd = 1680 m3 /d oraz Qmaxd = 2450 m3 /d. Pozwolenie obowiązuje do dnia 31.03.2016 r.

Pod względem hydrograficznym obszar ten należy do zlewni bezpośredniej Odry - Odra przepływa ok. 2 km na południowy zachód od ujęcia. Pod względem geograficznym opisywany obszar leży na obszarze Niziny Śląskiej, na granicy dwóch mezoregionów: Pradoliny Odry i Równiny Opolskiej. Morfologicznie obszar ten tworzy monotonną równinę o wysokości ok. 150 m n.p.m., która przecięta jest szeroką doliną Odry. Według podziału geologicznego opisywany obszar leży na granicy monokliny przedsudeckiej i górnokredowej depresji śląsko-opolskiej.

Rejon ujęcia wody w Brzeziu charakteryzuje się dość skomplikowaną budową geologiczną. Podłoże podkenozoiczne budują osady mezozoiczne, silnie zaangażowane tektonicznie. Ujęcie znajduje się w obrębie obniżenia tektonicznego, w spągu którego występują iłołupki triasowe. Od południowego wschodu obniżenie ograniczone jest wyniesieniem osadów górnej kredy wykształconej jako margle. W rejonie ujęcia strop osadów kenozoicznych zalega na głębokości ok. 75 m. Obniżenie wypełnione jest serią osadów neogeńskich serii poznańskiej wykształconej w postaci iłów przeławiconych osadami piaszczystymi. Osady czwartorzędowe w rejonie ujęcia tworzą pokrywę miąższości do 20 m i wykształcone są w postaci glin zwałowych i piasków fluwioglacjalnych. Miąższość osadów wzrasta gwałtownie w kierunku północno-wschodnim od ujęcia, gdzie występuje rynna subglacjalna. W tym rejonie osady czwartorzędowe mają miąższość kilkudziesięciu metrów i zalegają bezpośrednio na osadach triasu. Ujmowana woda wymaga prostego uzdatniania ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu.

Teren ochrony bezpośredniej stanowi obszar ujęcia i SUW w Brzeziu, natomiast granice i rozmiary terenu ochrony pośredniej ustalono na podstawie wyników modelowania numerycznego obszaru filtracji neogeńskiego zbiornika wód podziemnych w rejonie Brzezia. W trakcie pracy nad rozporządzeniem zweryfikowano wykaz działek zaproponowany przez Wnioskodawcę oraz skorygowano pewne nieścisłości (np. brak w wykazie niektórych działek, które znajdują się w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia) - w związku z tym powierzchnia terenu ochrony pośredniej przyjęta w rozporządzeniu nieznacznie różni się od tej zaproponowanej we wniosku. Na prośbę Właściciela ujęcia wprowadzono także drobne poprawki względem lokalizacji tablic informacyjnych.

Ujęcie wody w Brzeziu posiadało strefę ochronną ustanowioną decyzją nr OŚ-III/6210/64/95 z dnia 18 lipca 1995 r. Niniejsza strefa ochronna wygasła z dniem 31.12.2012 r.

Wokół ujęcia użytkowane są ziemie orne. Na południe od ujęcia znajdują się zabudowania miejscowości Brzezie - są to głównie gospodarstwa rolne oraz pojedyncze zakłady usługowe.

W celu ilościowej ochrony zasobów wód ujęcia na terenie ochrony pośredniej - wprowadzono zakaz lokalizowania nowych ujęć wody, z wyjątkiem studni zastępczych i awaryjnych dla ujęcia wody w Brzeziu k. Opola, zakaz wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych, które wymagają pozwoleń wodnoprawnych oraz zakaz wydobywania kopalin.

Z kolei w celu niedopuszczenia do pogorszenia się jakości ujmowanej wody wprowadzono następujące zakazy: zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych oraz wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody - spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami), zakaz rolniczego wykorzystania ścieków, zakaz przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, zakaz stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska, zakaz lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakaz lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych oraz zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu.

Wprowadzone niniejszym rozporządzeniem zakazy mają na celu niedopuszczenie do zmniejszenia przydatności ujmowanej wody i wydajności ujęcia. Ich zakres został uzgodniony z Właścicielem ujęcia oraz dostosowany do specyfiki omawianego obszaru, tak aby zapewnić skuteczną ochronę zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami powstającymi na skutek prowadzonych działalności - m.in. w rolnictwie, hodowli czy też gospodarce komunalnej. Po wnikliwej analizie wniosku Właściciel ujęcia nieco złagodził pierwotne zakazy - np. całkowicie usunięto zakaz stosowania nawozów - stwierdzono, że stosowanie nawożenia w sposób racjonalny (zgodnie z przepisami odrębnymi) zapewni wystarczającą ochronę dla jakości wód, ponadto złagodzono zakaz stosowania środków ochrony roślin, ograniczając zakaz tylko do substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska, doprecyzowano także zakaz odnoszący się do lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt - zakaz ten ostatecznie dotyczy tylko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został uzgodniony z Wojewodą Opolskim w dniu 06.05.2015 r. pismem nr IN.III.7081.4.2015.JJ.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama