Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja Nr OWR-4210-15/13616/VII-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła GZP Energia Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) i 47 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
GZP Energia Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Głuchołazach
posiadającej statystyczny numer idnetyfikacjyjny REGON 160050063
zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem,
postanawiam
zmienić moją decyzję z dnia 9 czerwca 2014 r. nr OWR-4210-21/2014/13616/VII-A/GM i ustalić nowy termin obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2016 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 1 czerwca 2015 r., znak: EC/269/2015, w dniu 2 czerwca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2014 r. nr OWR-4210-21/2014/13616/VII-A/GM. Wniosek o przedłużenie taryfy Przedsiębiorstwo uzasadniło dobrem klientow komuinalnych i postanowiło ograniczyć wzrost dla tych odbiorców pozostawiając ceny i stawki opłat na dotychczasowym poziomie.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Przedłużeniu terminu obowiązywania taryfy dla ciepła nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes strony.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3) Stosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymują:

1) GZP Energetyka Cierplna Sp. z o.o.

ul. Generała Andersa 32

48-340 Głuchołazy

2) Wojewoda Opolski

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 i załącznika (Część I ust. 53 pkt 1) ustawy o opłacie skarbowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe