Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Brzeskiego zalicza się drogi określone w załączniku do uchwały, do kategorii dróg gminnych i ustala się ich przebieg zgodnie z tym załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Demska


Załącznik do Uchwały Nr VII/59/15
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 3 czerwca 2015 r.

Lp.

Lokalizacja drogi

Numery ewidencyjne działek

Przebieg drogi

1.

Grodków - ul. Morcinka

492/1, 492/3

od ul. Sienkiewicza do kotłowni ECO

2.

Grodków - ul. Grenadierów

494/66

od ul. Morcinka do ul. Racławickiej

3.

Grodków - ul. Kosynierów

494/20

od ul. Morcinka do ul. Racławickiej

4.

Grodków - ul. Głowackiego

494/18

od ul. Morcinka do ul. Racławickiej

5.

Grodków - ul. Racławicka

597/9, 494/29, 504/4, 597/8, 494/28

od ul. Kościuszki do skrzyżowania pomiędzy
ul. Grenadierów, a ul. Tetmajera

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe