Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII/61/15 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.829,33 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.319,88 zł oraz

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.149,21 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

- plan dochodów 10.153.020,84 zł,

- plan wydatków 10.225.406,33 zł,

- plan przychodów 382.385,49 zł,

- plan rozchodów 310.000,00 zł.

§ 3. 1. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan dochodów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan realizacji inwestycji
na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mirosław Borkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 NA 2015 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 NA 2015 ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2015 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe