Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, 2014 poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 532) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 2862, zm. 2015 poz. 490, poz. 931, poz. 1137, poz. 1222) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków, przychodów, dotacji udzielanych dla jednostek sektora finansów publicznych budżetu stanowiącymi załączniki 2, 3, 6 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 27 maja 2015 r.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. - PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 115.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - o kwotę 100.000,00 zł

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 100.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność - o kwotę 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 50.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 50.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 165.000,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 165.000,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015

W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych

W dotacjach celowych zmienia się plan w lp. 1 Dział 600 Rozdział 60013 podmiot dotowany Województwo Opolskie

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 850.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki majątkowe PLAN

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

010

Rolnictwo i łowiectwo

20 500

20 500

01008

Melioracje wodne

5 000

5 000

01095

Pozostała działalność

15 500

15 500

600

Transport i łączność

2 961 250

2 961 250

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

850 000

850 000

60016

Drogi publiczne gminne

2 031 250

2 031 250

60017

Drogi wewnętrzne

80 000

80 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000

30 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000

30 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

87 600

87 600

75412

Ochotnicze straże pożarne

87 600

87 600

801

Oświata i wychowanie

417 665

417 665

80101

Szkoły podstawowe

22 665

22 665

80104

Przedszkola

50 000

50 000

80110

Gimnazja

345 000

345 000

851

Ochrona zdrowia

11 700

11 700

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 700

11 700

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

572 200

72 200

500 000

90001

Gospodarka ścieków i ochrona wód

500 000

500 000

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

7 500

7 500

90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000

50 000

90095

Pozostała działalność

14 700

14 700

921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

53 500

53 500

0

92195

Pozostała działalność

53 500

53 500

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

4 154 415

3 654 415

500 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 27 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ

na 2015 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania pozostały do realizacji

Nakłady w 2015 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

20 500,00

20 500,00

Dział 010 rozdz. 01008

5 000,00

5 000,00

1

Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka - projekt techniczny

5 000,00

5 000,00

Dział 010 rozdz. 01095

15 500,00

15 500,00

1

Zakup sieci

7 500,00

7 500,00

2

Zakup sieci wodociągowej

8 000,00

8 000,00

II.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 961 250,00

2 961 250,00

Dział 600 rozdz. 60013

850 000,00

850 000,00

1

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Chrząszczyce

750 000,00

750 000,00

dotacja dla województwa

2

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków

100 000,00

100 000,00

dotacja dla województwa

Dział 600 rozdz. 60016

2 031 250,00

2 031 250,00

1

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie

1 190 000,00

1 190 000,00

2

Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny

30 000,00

30 000,00

3

Rozbudowa ul. Polnej w Winowie - projekt techniczny

73 250,00

73 250,00

4

Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie - projekt techniczny

23 000,00

23 000,00

5

Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie projekt techniczny

28 000,00

28 000,00

6

Budowa drogi gminnej w Złotnikach w Zimnicka

600 000,00

600 000,00

7

Odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie

87 000,00

87 000,00

Dział 600 rozdz. 60017

80 000,00

80 000,00

1

Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych - projekt techniczny

20 000,00

20 000,00

2

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich

60 000,00

60 000,00

III.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30 000,00

30 000,00

Dział 700 rozdz. 70005

30 000,00

30 000,00

1

Remont budynku gminnego ul. Szkolna 13 Zimnice Małe - projekt techniczny

30 000,00

30 000,00

IV.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

87 600,00

87 600,00

Dział 754 rozdz.75412

87 600,00

87 600,00

1

Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach - projekt techniczny

22 600,00

22 600,00

2

Zestaw hydrauliczny ciężki

65 000,00

65 000,00

V.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

417 665,00

417 665,00

dział 801 rozdz. 80101

22 665,00

22 665,00

1

Zakup kserokopiarki

4 250,00

4 250,00

2

Zakup i montaż klimatyzatorów

8 575,00

8 575,00

3

Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem

9 840,00

9 840,00

dział 801 rozdz. 80104

50 000,00

50 000,00

1

Utwardzenie działki budowlanej nr 902 w miejscowości Prószków oraz przebudowa wjazdu indywidualnego z drogi woj. 429

50 000,00

50 000,00

dział 801 rozdz. 80110

345 000,00

345 000,00

1

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prószkowie

335 000,00

335 000,00

2

Zakup traktora do koszenia trawy

10 000,00

10 000,00

VI.

OCHRONA ZDROWIA

11 700,00

11 700,00

Dział 851 rozdz. 85154

11 700,00

11 700,00

1

Zakup i montaż siłowni zewnętrzej

11 700,00

11 700,00

VII.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 210 175,00

572 200,00

Dział 900 rozdz. 90001

1 966 000,00

500 000,00

1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

1 966 000,00

500 000,00

Dział 900 rozdz. 90008

179 475,00

7 500,00

1

Bioróznorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa narodowego

179 475,00

7 500,00

dotacja dla województwa

Dział 900 rozdz. 90015

50 000,00

50 000,00

1

Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Leśnej w Przysieczy

50 000,00

50 000,00

Dział 900 rozdz. 90095

14 700,00

14 700,00

1

Budowa miejsc postojowych ul. Wiejska w Zimnicach Małych - projekt techniczny

3 600,00

3 600,00

2

Zakup wiaty przystankowej Prószków

6 000,00

6 000,00

3

Zakup programu komputerowego SAN-KAN

5 100,00

5 100,00

VIII.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

53 500,00

53 500,00

Dział 921 rozdz. 92195

53 500,00

53 500,00

1

Budowa bieżni okólnej wraz z przebudową placu wiejskiego w Chrząszczycach -dokumentacja projektowa

10 000,00

10 000,00

2

Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w Jaśkowicach

25 000,00

25 000,00

3

Zagospodarownie terenu placu wiejskiego w Nowej Kuźni wraz z remontem istniejącej zabudowy - dokumentacja projektowa

3 500,00

3 500,00

4

Przebudowa placu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Źlinicach

15 000,00

15 000,00

RAZEM

5 792 390,00

4 154 415,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe