Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich; Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 3 czerwca 2015 r.

dotyczące zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy: Gminą Jemielnica, reprezentowaną przez: Marcina Wycisło - Wójta Gminy Jemielnica a Gminą Strzelce Opolskie, reprezentowaną przez: Tadeusza Goca - Burmistrza Gminy Strzelce Opolskie.

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wspólnego prowadzenia oraz korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a, zwanego w dalszej części porozumienia "PSZOK", przez gminy będące stronami porozumienia.

2. PSZOK prowadzony będzie zgodnie z:

1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);

2) obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

3) obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w szczególności obowiązującym regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

§ 2. 1. Gmina Strzelce Opolskie zobowiązuje się do wyłonienia podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego w dalszej części porozumienia "operatorem".

2. Gmina Jemielnica zobowiązuje się do partycypacji finansowej w zakresie prowadzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości określonej w sposób opisany w §3.

§ 3. 1. Operator obciążać będzie Strony kosztami funkcjonowania PSZOK proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej z Gmin będących Stronami porozumienia.

2. Liczba mieszkańców, o której mowa w ust. 1, podlegać będzie corocznej aktualizacji, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia każdego roku wg stanu podanego przez GUS.

3. Do końca 2016 r. Gmina Jemielnica przekazywać będzie Operatorowi środki w wysokości 4 391,23 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100) miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 6. Kwota przekazywanych środków wynika z szacunkowych kosztów funkcjonowania PSZOK.

4. Po dniu 31 grudnia 2016 r. Strony przewidują możliwość weryfikacji sposobu rozliczania kosztów.

5. Gmina Strzelce Opolskie zobowiąże operatora do odrębnego ewidencjonowania odpadów odebranych w PSZOK od mieszkańców Gminy Jemielnica.

6. Gmina Strzelce Opolskie zobowiąże operatora do odrębnego rozliczania kosztów zagospodarowania odpadów od mieszkańców Gminy Jemielnica i Gminy Strzelce Opolskie.

§ 4. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie oświadczenia woli składane przez Strony w czasie obowiązywania niniejszego porozumienia, w tym weryfikacja, o której mowa w §3 ust. 4, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Każda ze Stron wyznaczy po jednym przedstawicielu, który będzie sprawował nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia, w szczególności przedstawiciele będą upoważnieni do wglądu do prowadzonej dokumentacji oraz będą dokonywali oceny realizacji porozumienia.

4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

5. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem porozumienia.

§ 5. 1. Porozumienie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

2. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy Jemielnica


Marcin Wycisło

Burmistrz Strzelec Opolskich


Tadeusz Goc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe