Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Brzegu

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Tekst pierwotny

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości 102.199.686,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 103.515.497,33 zł, co stanowi 101,29 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 101.037.521,60 zł, tj. 101,66 %,

2)dochody majątkowe w wysokości 2.477.975,73 zł, tj. 88,08 %.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie 6.170.999,00 zł wykonano na kwotę 7.567.453,82 zł, tj. 122,63 % wykonania planu, natomiast rozchody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 3.442.146,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie 104.928.539,73 zł zrealizowano w wysokości 101.511.424,03 zł, co stanowi 96,74 % wykonania planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96,97 %, co stanowi kwotę 94.010.450,96 zł przy planowanych na kwotę 96.947.975,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie 7.980.564,00 zł wykonano w kwocie 7.500.973,07 zł, tj. 93,99 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 770.000,00 zł zrealizowano w kwocie 762.038,89 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 761.780,00 zł wykonano w wysokości 754.273,60 zł, tj. 99,01 % wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonano w 100 %, tj. w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie 9.454.741,73 zł wykonano w wysokości 9.441.227,19 zł, co stanowi 99,86 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100 %, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów w wysokości 30.233,00 zł związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 29.660,35 zł, tj. 98,11 %, natomiast plan wydatków w wysokości 30.233,68 zł zrealizowano w kwocie 29.660,35 zł, tj. 98,10 %, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2014 r. planowane w kwocie 3.819.413,00 zł wykonano na kwotę 3.720.741,66 zł, co stanowi 97,42 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

1)jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.995.749,46 zł, tj. 97,75 % wykonania planu,

2)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 724.992,20 zł, tj. 96,05 % wykonania planu.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości 279.900,00 zł wykonano w kwocie 232.091,46 zł, tj. 82,92 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań (dług) Gminy Brzeg na 31.12.2014 r. wyniósł 23.517.077,76 zł. Na powyższe zobowiązania składają się:

1)Kredyty długoterminowe w kwocie 20.524.872,19 zł udzielone z:

a) BGK w Opolu na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg", w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. "Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego" - 1.539.650,00zł,

b) BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem" - 16.585.222,19zł,

c) BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - 2.400.000,00 zł.

2)Pożyczka długoterminowa na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę 2.992.205,57 zł,

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 40.427.054,16 zł i powstały z następujących tytułów:

1)czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego - 9.989.416,07 zł,

2)sprzedaż ratalna mienia komunalnego - 654.579,20 zł,

3)użytkowanie wieczyste gruntu - 465.080,17 zł,

4)przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 33.054,13 zł,

5)mandaty wystawione przez Straż Miejską - 109.729,64 zł,

6)podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 246.183,70 zł, podatek od nieruchomości - 8.150.742,79 zł, podatek rolny - 591,62 zł, podatek od środków transportowych - 56.781,14 zł, podatek od spadków i darowizn - 16.879,25 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 76.704,15 zł, opłata skarbowa - 942,00 zł, wpływy z różnych opłat, tj. zajęcie pasa drogowego - 14.530,49 zł, strefa płatnego parkowania - 155.703,92 zł, opłata za wycinkę drzew - 85.682,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 177.647,92 zł, opłata za usługi opiekuńcze - 999,09 zł) - 8.983.388,07 zł,

7)odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie - 51.127,00 zł,

8)zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 6.269.092,12 zł,

9)należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, koszty procesowe i opłaty sądowe - 13.677.955,43 zł,

10)dotacji nadmiernie pobranej - 192.094,45 zł,

11)pozostałe - 1.537,88 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 5.234.400,00 zł i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Brzeg nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2014 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2014 rok, tj. § 14 pkt. 2, dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujacych również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 14 pkt. 3 w/w uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

Plan (po zmianach)

na dzień 31.12.2014 r.

Wykonanie

na dzień 31.12.2014 r.

Dochody:

102.199.686,73

103.515.497,33

- dochody bieżące

99.386.257,73

101.037.521,60

- dochody majątkowe

2.813.429,00

2.477.975,73

Wydatki:

104.928.539,73

101.511.424,03

- wydatki bieżące

96.947.975,73

94.010.450,96

- wydatki majątkowe

7.980.564,00

7.500.973,07

NADWYŻKA/ DEFICYT

- 2.728.853,00

2.004.073,30

FINANSOWANIE

6.170.999,00

7.567.453,82

PRZYCHODY OGÓŁEM:

6.170.999,00

7.567.453,82

Papiery wartościowe

1.600.000,00

0,00

Spłata pożyczek udzielonych

0,00

14.366,61

Wolne środki

2.170.999,00

5.153.087,21

ROZCHODY OGÓŁEM

3.442.146,00

3.442.146,43

Spłata pożyczek i kredytów

1.942.146,00

1.942.146,43

Wykup obligacji komunalnych

1.500.000,00

1.500.000,00

Budżet za 2014 rok zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie 2.004.073,30 zł.

Burmistrz Brzegu


Jerzy Wrębiak


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan i wykonanie dochodów budżetowych


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 2014 rok


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe