reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Brzegu

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości 102.199.686,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 103.515.497,33 zł, co stanowi 101,29 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 101.037.521,60 zł, tj. 101,66 %,

2)dochody majątkowe w wysokości 2.477.975,73 zł, tj. 88,08 %.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie 6.170.999,00 zł wykonano na kwotę 7.567.453,82 zł, tj. 122,63 % wykonania planu, natomiast rozchody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 3.442.146,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie 104.928.539,73 zł zrealizowano w wysokości 101.511.424,03 zł, co stanowi 96,74 % wykonania planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96,97 %, co stanowi kwotę 94.010.450,96 zł przy planowanych na kwotę 96.947.975,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie 7.980.564,00 zł wykonano w kwocie 7.500.973,07 zł, tj. 93,99 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 770.000,00 zł zrealizowano w kwocie 762.038,89 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 761.780,00 zł wykonano w wysokości 754.273,60 zł, tj. 99,01 % wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonano w 100 %, tj. w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie 9.454.741,73 zł wykonano w wysokości 9.441.227,19 zł, co stanowi 99,86 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100 %, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów w wysokości 30.233,00 zł związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 29.660,35 zł, tj. 98,11 %, natomiast plan wydatków w wysokości 30.233,68 zł zrealizowano w kwocie 29.660,35 zł, tj. 98,10 %, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2014 r. planowane w kwocie 3.819.413,00 zł wykonano na kwotę 3.720.741,66 zł, co stanowi 97,42 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

1)jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.995.749,46 zł, tj. 97,75 % wykonania planu,

2)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 724.992,20 zł, tj. 96,05 % wykonania planu.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości 279.900,00 zł wykonano w kwocie 232.091,46 zł, tj. 82,92 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań (dług) Gminy Brzeg na 31.12.2014 r. wyniósł 23.517.077,76 zł. Na powyższe zobowiązania składają się:

1)Kredyty długoterminowe w kwocie 20.524.872,19 zł udzielone z:

a) BGK w Opolu na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg", w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. "Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego" - 1.539.650,00zł,

b) BGK w Opolu na zadanie pn. "Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem" - 16.585.222,19zł,

c) BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - 2.400.000,00 zł.

2)Pożyczka długoterminowa na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę 2.992.205,57 zł,

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 40.427.054,16 zł i powstały z następujących tytułów:

1)czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego - 9.989.416,07 zł,

2)sprzedaż ratalna mienia komunalnego - 654.579,20 zł,

3)użytkowanie wieczyste gruntu - 465.080,17 zł,

4)przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 33.054,13 zł,

5)mandaty wystawione przez Straż Miejską - 109.729,64 zł,

6)podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 246.183,70 zł, podatek od nieruchomości - 8.150.742,79 zł, podatek rolny - 591,62 zł, podatek od środków transportowych - 56.781,14 zł, podatek od spadków i darowizn - 16.879,25 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 76.704,15 zł, opłata skarbowa - 942,00 zł, wpływy z różnych opłat, tj. zajęcie pasa drogowego - 14.530,49 zł, strefa płatnego parkowania - 155.703,92 zł, opłata za wycinkę drzew - 85.682,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 177.647,92 zł, opłata za usługi opiekuńcze - 999,09 zł) - 8.983.388,07 zł,

7)odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie - 51.127,00 zł,

8)zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 6.269.092,12 zł,

9)należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, koszty procesowe i opłaty sądowe - 13.677.955,43 zł,

10)dotacji nadmiernie pobranej - 192.094,45 zł,

11)pozostałe - 1.537,88 zł.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 5.234.400,00 zł i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w Brzegu" realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Brzeg nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2014 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2014 rok, tj. § 14 pkt. 2, dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujacych również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 14 pkt. 3 w/w uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

Plan (po zmianach)

na dzień 31.12.2014 r.

Wykonanie

na dzień 31.12.2014 r.

Dochody:

102.199.686,73

103.515.497,33

- dochody bieżące

99.386.257,73

101.037.521,60

- dochody majątkowe

2.813.429,00

2.477.975,73

Wydatki:

104.928.539,73

101.511.424,03

- wydatki bieżące

96.947.975,73

94.010.450,96

- wydatki majątkowe

7.980.564,00

7.500.973,07

NADWYŻKA/ DEFICYT

- 2.728.853,00

2.004.073,30

FINANSOWANIE

6.170.999,00

7.567.453,82

PRZYCHODY OGÓŁEM:

6.170.999,00

7.567.453,82

Papiery wartościowe

1.600.000,00

0,00

Spłata pożyczek udzielonych

0,00

14.366,61

Wolne środki

2.170.999,00

5.153.087,21

ROZCHODY OGÓŁEM

3.442.146,00

3.442.146,43

Spłata pożyczek i kredytów

1.942.146,00

1.942.146,43

Wykup obligacji komunalnych

1.500.000,00

1.500.000,00

Budżet za 2014 rok zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie 2.004.073,30 zł.

Burmistrz Brzegu


Jerzy Wrębiak


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan i wykonanie dochodów budżetowych


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 2014 rok


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Brzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama