Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 78.094 zł w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 34.094 zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 44.000 zł zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 78.094 zł w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 9.094 zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 69.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego
do maksymalnej wysokości 6.500.000 zł".

§ 6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do maksymalnej wysokości 16.100.000 zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku


Andrzej Butra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/68/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego
na 2015 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz
z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok o kwotę 78.094 zł

Zwiększenia:

1) 3.010 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na kształcenie zawodowe uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

2) 6.150 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach w związku z otrzymana darowizną.

3) 68.934 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego
Nr FBC.I.3111.1.2.2015.AS z dnia 13.05.2015 roku z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia dwóch stanowisk pracy w związku z aktywizacją zawodową repatriantów.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 78.094 zł.

Zwiększenia:

1)6.150 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach w związku z otrzymana darowizną.

2) 68.934 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody opolskiego
Nr FBC.I.3111.1.2.2015.AS z dnia 13.05.2015 roku z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia dwóch stanowisk pracy w związku z aktywizacją zawodową repatriantów.

3) 3.010 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji na kształcenie zawodowe uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

4) 25.000 zł - zwiększenie wydatków majątkowych w związku z przyznaniem dotacji dla OSP Biadacz

Zmniejszenia:

1) 25.000 zł - przesunięcie wydatków bieżących na majątkowe w związku z przyznaniem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu.

Załącznik Nr 3 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając właściwe kwoty wydatków po rozstrzygnięciu przetargów na zadania:

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- Utworzenie stanowiska pracy - zakup maszyny do szycia

- Dotacja dla OSP Biadacz

Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe