Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Lubrza

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2015 - 2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie, praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014r. poz. 150) Rada Gminy Lubrza uchwala :


Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2015 - 2019

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Lubrza stanowią lokale, które są własnością Gminy tj.:

1) lokale mieszkalne w budynkach gminnych;

2) lokale mieszkalne niesprzedane w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

2. Program obejmuje gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wymienionymi § 1 ust. 1 w zakresie ustalonym w art. 21 cytowanej wyżej ustawy.

3. Zasób nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe

§ 2. 1. Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 25 maja 2015r. stanowi :

1) 46 lokali mieszkalnych;

2) 8 lokali socjalnych;

3) 4 lokale użytkowe.

2. Strukturę lokali według stanu na dzień 25.05.2015r. obrazuje tabela nr 1.

Lp

Lokalizacja/adres

Liczbalokali

Powierzchnia lokali w m2

mieszkalne

socjalne

użytkowe

mieszkalne

socjalne

użytkowe

1

Trzebina nr 2

9

0

0

494,62

0

0

2

Trzebina nr 87

4

0

0

240,68

0

0

3

Jasiona nr1

5

0

0

286,92

0

0

4

Krzyżkowice nr 49

5

0

1

357,99

0

53,41

5

Olszynka nr 36a

2

0

0

85,68

0

0

6

Dytmarów nr 1 a

2

0

1

217.32

0

148,98

7

Dytmarów nr 21

5

0

0

262.71

0

0

8

Słoków nr 24 i 24a

2

5

0

156.12

174.13

0

9

Nowy Browiniec nr 86

6

0

2

243,90

0

294,61

10

Prężynka nr 2

0

3

1

0

97,90

32,70

11

Skrzypiec nr 34

1

0

0

73.40

0

0

12

Lubrza ul. Opolska 3

4

0

0

251,99

0

0

13

Lubrza ul. Wolności 24

1

0

1

45,27

0

33,63

Razem

46

8

4

3078,52

272,03

563,33

3. W latach 2015 - 2019 przewidywany jest dalszy etap modernizacji budynku mieszkalnego Trzebina 87.

4. Stan techniczny oraz wyposażenie techniczne w budynkach mieszkalnych na dzień 25.05.2015r. przedstawia tabela nr 2.

Lp

Adres budynku

Liczba lokali mieszk

Pow. użytkowa

System ogrzewania piece

Instalacja wod -kan.

Stan techniczny

Uwagi

1

Trzebina nr 2

9

494,62

c.o.

tak

dobry

2

Trzebina nr 87

4

240,68

c.o.

tak

dobry

3

Jasiona nr 1

5

286,92

piece

tak

zły

4

Krzyżkowice nr 49

5

357,99

c.o.

tak

zły

5

Olszynka nr 36a

2

85,68

c.o.

tak

dobry

budynek wspólno-
towy

6

Dytmarów nr 1a

2

217,32

c.o.

tak

dobry

7

Dytmarów nr 21

5

262,71

c.o.

tak

dobry

8

Słoków nr 24 i 24a

7

156.12

piece

tak

zły

9

Nowy Browiniec nr 86

6

243.90

c.o.

tak

dobry

10

Prężynka nr 2

3

97,90

piece

tak

dobry

mieszkania socjalne

11

Skrzypiec nr 34

1

73,40

c.o.

tak

dobry

mieszkania socjalne

12

Lubrza ul. Opolska 3

4

251,99

piece

tak

zły

13

Lubrza
ul. Wolności 24

1

45,27

piece

tak

dobry

budynek wspólno
-towy

Razem

54

2988,63

Skala ocen: Stan techniczny budynku;
Bardzo dobry - budynek obecnie nie wymaga żadnych remontów.
Dobry - budynek wymaga bieżących remontów.
Zły - budynek wymaga kapitalnego remontu.

5. Struktura wiekowa budynków:

1) wybudowane do 1945 roku - 80%;

2) wybudowane po 1945 roku - 20%.

6. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 3.

Rok

Ilość budynków

Ilość lokali mieszkalnych

Ilość lokali socjalnych

2014

13

54

8

2015

13

54

8

2016

13

54

8

2017

13

54

8

2018

13

54

87. Prognoza stanu technicznego w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 4.

LOKALE MIESZKALNE

LOKALE SOCJALNE

lata

ilość

Stan techniczny

lata

ilość

Stan techniczny

dobry

średni

zły

dobry

średni

zły

2015

54

33

0

21

2015

8

3

0

5

2016

54

33

0

21

2016

8

3

0

5

2017

54

33

0

21

2017

8

3

0

5

2018

54

33

0

21

2018

8

3

0

5

2019

54

33

0

21

2019

8

3

0

5

8. Przewiduje się, że na wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego będą miały wpływ:

1) na jego zmniejszanie się:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom,

b) przeznaczenie budynków do sprzedaży z wcześniejszym wykwaterowaniem lokatorów do lokali zamiennych;

2) na jego zwiększanie się:

a) zakup przez gminę kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne,

b) adaptacja budynków niemieszkalnych na lokale socjalne,

c) ewentualne przejęcia przez gminę budynków od innych jednostek

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 3. 1. Podstawę określenia potrzeb remontowych modernizacji stanowić będą przeglądy techniczne budynków.

2. Jako priorytet uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa zagrożenia życia.

3. W celu utrzymania należytego stanu technicznego posiadanych zasobów ustala się następujące priorytety działań remontowych, wynikające z analizy potrzeb:

1) dokonywanie przeglądów obiektów w zakresie sprawności technicznej instalacji elektrycznej oraz stanu elementów konstrukcyjnych obiektów;

2) przeglądy urządzeń grzewczych, kominowych i wentylacyjnych wraz z ich oczyszczeniem;

3) remonty pokrycia dachowego;

4) przebudowa kominów;

5) wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej;

6) odwodnienie budynku oraz orynnowanie dachowe.

4. Zestawienie potrzeb remontowych oraz modernizacyjnych planowanych w latach 2015 - 2019 na obiektach komunalnych zawiera tabela nr 5.

Rodzaj remontów

2015

2016

2017

2018

2019

Instalacje elektryczne, grzewcze, wod-kan.

2 000

3 000

3 500

3 500

3 500

Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej

2 500

13 000

8 000

7 500

3 000

Roboty blacharsko-dekarskie

10 000

1 000

5 000

5 500

5 000

Roboty malarskie wew. oraz zewnętrzne

3 000

2 000

3 000

5 000

3 500

Roboty ogólnobudowlane

2 500

4 000

3 500

4 000

4 500

RAZEM

20 000

23 000

23 000

23 000

19 500

Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach 2015-2019

§ 4. 1. Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych w kolejnych latach :

1) 2015 rok - 0 lokali;

2) 2016 rok - 0 lokali;

3) 2017 rok - 0 lokali;

4) 2018 rok - 0 lokali;

5) 2019 rok - 0 lokali.

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 5. 1. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach
2015 -2019, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć również do pozyskiwania środków zewnętrznych w celu poprawy standardów mieszkaniowych oraz estetyki budynków.

2. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej określa w zarządzeniu Wójt Gminy Lubrza, uwzględniając czynniki obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego, które obejmują między innymi wyposażenie budynku oraz lokalu w urządzenia techniczne.

3. Przyjmuje się następujące wielkości zmniejszenia stawki bazowej czynszu, przyjmując za standard lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, wod-kan., łazienkę i WC, usytuowanym w średnim lub zadowalającym stanie technicznym:

1) brak instalacji c.o. powoduje obniżenie stawki bazowej - 10%;

2) brak łazienki, WC powoduje obniżenie stawki bazowej - 10%;

3) lokal bez instalacji wod-kan. powoduje obniżenie stawki bazowej - 10%;

4) usytuowanie - suterena, poddasze - 5%.

4. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

5. Jednorazowy wzrost stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu mieszkalnego w latach 2015 - 2019 nie może być wyższy niż 30% stawki za 1 m2 powierzchni, stawki obowiązującej w roku poprzedzającym.

6. Zmiana wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład zasobu Gminy nie może być dokonywane częściej, niż co 12 miesięcy.

Rozdział 6.
Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami

§ 6. 1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zgodnie z uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 17 grudnia 2014r., powierzone zostało Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jako samorządowemu zakładowi budżetowemu.

2. Nie przewiduje się w następnych latach zmian w zasadach i sposobie zarządzania zasobem Gminy.

Rozdział 7.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach

§ 7. 1. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy z:

1) czynszów za lokale mieszkalne;

2) czynszów za lokale użytkowe;

3) ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;

4) środki z budżetu Gminy.

2. Wpływy te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

1) eksploatacji;

2) remontów budynków gminnych;

3) remontów części wspólnych nieruchomości.

Rozdział 8.
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na rodzaje kosztów

§ 8. Planuje się ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego według tabeli nr 6.

Lp

Wydatki związane z utrzymaniem zasobu

2015

2016

2017

2018

2019

1

Koszty bieżącej eksploatacji

190 000

192 200

199 500

200 100

200 100

2

Koszty remontów i modernizacji

25 000

28 000

28 000

30 000

30 000

3

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

77 300

79 100

80 000

81 000

81 000

RAZEM

292 300

299 300

307 500

311 100

311 100

Rozdział 9.
Inne działania mające na celu poprawę gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy

§ 9. 1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy należy dążyć do:

1) efektywnego gospodarowania istniejącymi zasobami;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz windykacja zaległości;

3) poprawy stanu technicznego lokali i budynków mieszkalnych;

4) pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2012 - 2016.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe