Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 928.200,00 zł, w tym:

- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0340 - podatek od środków transportowych o kwotę 42.800,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 885.000,00 zł

- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 400,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 1.351.880,00 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 120.000,00 zł

- rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 205.000,00 zł

- Dział 630 - Turystyka

- rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze o kwotę 1.000,00 zł

- Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,00 zł

- § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.350,00 zł

- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.000,00 zł rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 - podatek od nieruchomości o kwotę 20.000,00 zł

- § 0340 - podatek od środków transportowych o kwotę 47.330,00 zł

- § 0360 - podatek od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00 zł

- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200,00 zł

- rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 0690 - wpływy z różnych opłat o kwotę 7.000,00 zł

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 885.000,00 zł

- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 400,00 zł

§ 3. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 926.600,00 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 200,00 zł

- Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.473,00 zł (budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra)

- Dział 630 - Turystyka

- rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 200,00 zł

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 100,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 15.000,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 870.000,00 zł

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 297,00 zł

- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność

- § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 130,00 zł

§ 4. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 1.350.280,00 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł

- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki II etap)

- Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 337.153,00 zł (budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra oraz przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej)

- Dział 630 - Turystyka

- rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200,00 zł

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 100,00 zł

- rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

- § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 15.000,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 870.000,00 zł

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 297,00 zł

- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

- § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 130,00 zł

§ 5. 1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.065.895,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 26.341.051,09 zł, w tym:

- dochody bieżące 21.876.159,09 zł,

- dochody majątkowe 4.464.892,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.085.771,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19.294.739,09 zł,

- wydatki majątkowe 9.791.032,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.321.175,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe