Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Walce

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/10/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 179.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 179.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2015 roku", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki budżetu Gminy Walce na 2015 rok obejmujące dotacje", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 2.214.269,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 702.937,51 zł;

b) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 797.364,61 zł;

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 713.966,88 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Nossol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe