Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr SEK.0050.23.2015 Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie GminyDąbrowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Dąbrowa za 2014 rok:

a) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

3) informację o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrowa


Marek Leja


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe