| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Grodkowa

z dnia 3 marca 2015 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2014 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r., w następujących kwotach:

1) plan dochodów 55 622 728,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 829 424,00 zł

- dochody majątkowe 4 793 304,00 zł

2) plan wydatków 55 124 121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 169 709,55 zł

- wydatki majątkowe 8 954 411,45 zł

3) planowana nadwyżka budżetowa 498 607,00 zł,

4) plan przychodów 2 135 496,00 zł, w tym wolne środki z lat poprzednich 2 135 496,00 zł

5) plan rozchodów 2 634 103,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 431 103,00 zł,

- spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych 203 000,00 zł.

W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów. Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Dokonane zmiany planu budżetu w 2014 r. przedstawia tabela 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

1) plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 6 168 945,32 zł

a) poprzez zwiększenia planu w tym:

- dochodów własnych o kwotę 2 735 061,00 zł

- subwencji z budżetu państwa o kwotę 150 596,00 zł

- dotacji na zadania zlecone o kwotę 2 272 873,25 zł

- dotacji na zadania powierzone o kwotę 9 900,00 zł

- dotacji na zadania własne z budżetu państwa o kwotę 868 176,07 zł

- środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 188 339,00 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne, roboty publiczne w kwocie 163 456,00 zł, otrzymane darowizny przez sołectwa w kwocie 24 883,00 zł ;

b) poprzez zmniejszenie planu z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu innych jst o kwotę 56 000,00 zł

2) plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 917 723,22 zł

a) poprzez zmniejszenie planu: środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 1 024 536,22 zł (wynika z obniżenia wartości zadań po przetargu)

b) poprzez zwiększenie planu - dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 106 813,00 zł

3) plan wydatków zwiększono o kwotę 4 238 239,14 zł

a) poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 4 368 060,55 zł, w kwocie 3 433 884,32 zł finansowane ze środków zewnętrznych (dotacje, subwencje i pozyskane środki z innych źródeł)

b) poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 129 821,41 zł (wynikające z oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, dzięki temu przyjęto do realizacji 22 nowe zadania inwestycyjne w trakcie roku, w tym 4 zadania z dofinansowaniem z projektów UE i 9 zadań związanych z zakupami inwestycyjnymi)

4) plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę 1 012 982,96 zł

a) poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na zadania inwestycyjne

b) poprzez zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 012 982,96 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Nie wprowadzano w trakcie roku zmian w planie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2014 r. plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się następującymi kwotami:

1) plan dochodów 60 873 950,10 zł, w tym:

a) dochody bieżące 56 998 369,32 zł,

b) dochody majątkowe 3 875 580,78 zł,

2) plan wydatków 59 362 360,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 50 537 770,10 zł,

b) wydatki majątkowe 8 824 590,04 zł,

3) planowana nadwyżka budżetowa 1 511 589,96 zł,

4) plan przychodów 1 122 513,04 zł, w tym:

a) kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne 1 000 000,00 zł,

b) wolne środki z lat poprzednich 122 513,04 zł,

5) plan rozchodów 2 634 103,00 zł, w tym:

a) spłata pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 431 103,00 zł,

b) spłata innych pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych 203 000,00 zł.

Planowana w uchwale budżetowej na 2014 rok nadwyżka budżetu, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, została zwiększona o kwotę 1 012 982,96 zł (z kwoty 498 607,00 zł do kwoty 1 511 589,96 zł). Ponadplanowe dochody, oszczędności w wydatkach bieżących oraz przesunięcia zadań inwestycyjnych na 2015 r. przyczyniły się do osiągnięcia nadwyżki budżetowej za 2014 r. w kwocie wyższej niż planowana. Jest to kwota 4 341 908,50 zł.

I. Dochody budżetu.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 r. przedstawia się następująco:

1) plan dochodów 60 873 950,10 zł

2) wykonanie 61 148 926,24 zł, tj. 100,45%.

Dochody bieżące:

1) plan 56 998 369,32 zł

2) wykonanie 57 307 679,43 zł tj. 100,54% ,

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela 2 Dochody budżetu gminy. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2014 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2014 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymienione tabele stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na osiągnięte przez gminę w 2014 roku dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 3 025 067,96 zł (w roku 2013 była to kwota 3 364 739,92 zł), co stanowi 10,85 % (w 2013 r. był to wskaźnik 13,08 %) należnych gminie podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2014 roku ogółem: 2 842 153,29 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 2 529 826,76 zł (w 2013 r. 2 391 502,34 zł)

- podatek od środków transportowych 312 326,53 zł ( w 2013 r. 291 119,78 zł)

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2014 roku ogółem 182 914,67 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 168 514,67 zł (w 2013 r. 162 686,48 zł)

- podatek od środków transportu 14 400,00 zł (w 2013 r. taka sama kwota).

Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w 2014 roku wyniosły razem 157 186,95 zł, w tym: 150 295,95 zł - należność główna i 6 891,00 zł - odsetki z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 90 227,64 zł, co stanowi 0,32 % (w 2013 r. było 0,21 %) należnych podstawowych dochodów podatkowych, z tego przypada na:

a) podatek od nieruchomości 78 364,65 zł (w 2013 r. 51 716,63 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej 75 683,65 zł (86 wniosków)

- umorzenie odsetek 2 681,00 zł (11 wniosków)

b) podatek rolny 7 517,99 zł (w 2013 r. 1 218,50 zł), w tym:

- umorzenie należności głównej 7 494,99 zł (43 wnioski)

- umorzenie odsetek 23,00 zł (3 wnioski)

c) podatek leśny 158,00 zł (w 2013 r. brak), w tym umorzenie należności głównej 158,00 zł (5 wniosków)

d) podatek od środków transportowych 4 187,00 zł (w 2013r. 742,00 zł), w tym umorzenie odsetek 4 187,00 zł (1 wniosek)

2) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 66 936,31 zł (w 2013 r. 77 663,91 zł)

- podatek od nieruchomości 61 548,55 zł (5 wniosków),

- podatek rolny 8,96 zł (1 wniosek), (stanowi to część łącznego zobowiązania podatkowego podatnika)

- podatek od środków transportowych 5 378,80 zł (1 wniosek).

W rozbiciu na rodzaje dochodów bieżących wykonanie procentowe w stosunku do ustalonego planu kształtuje się następująco:

1) dochody własne - 101,47 % ,

2) subwencje z budżetu państwa - 100,00%,

3) dotacje na zadania zlecone - 99,55 %, zadania powierzone - 99,75 % i zadania własne bieżące - 96,83%,

4) dotacje na zadania własne bieżące z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 99,50 %,

5) środki z różnych źródeł na zadania bieżące 99,12 % ,

Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 10 088 462,00 zł wykonano w 101,11 %, (w 2013 roku w 96,35 %), kwota 111 969,00 zł wpłynęła ponad plan. Nastąpiła znaczna poprawa realizacji tego źródła dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim o 861 338,00 zł wyższe wykonanie niż za 2013 r.

Wykonanie ponad zakładany plan wystąpiło w dochodach bieżących z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, najmu i dzierżawy mienia, grzywny i mandatów, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, różnych opłat - koszty upomnień , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty produktowej.

W 2014 r. podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1 426 399,00 zł, ponad 1mln wyższa kwota niż w latach poprzednich.

Wykonanie poniżej zakładanego planu w dochodach bieżących wystąpiło w dochodach z tytułu podatku od spadku i darowizn, najmu i dzierżawy oraz różnych opłat w placówkach oświatowych, najmu świetlic wiejskich, opłat z tytułu ochrony środowiska.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1) zrealizowano w 101,39 % założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych wykonanie ponad plan wykazują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wyk.101,56%,

- udział w podatku od osób prawnych - wyk. 107,79%,

- podatek od nieruchomości- wyk.101,55 % (wpłata zaległości na kwotę 192 760,59 zł),

- podatek od środków transportowych - wyk.102,99% (41 809,27 zł),

- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - wyk. 112,50%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - wyk.101,67%.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2014 r. nastąpił wzrost realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 2 467 675,70 zł.

Najwyższy wzrost wystąpił we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1 039 632,54, a następnie z podatku dochodowego od osób fizycznych - 861 338,00 zł, podatku od nieruchomości - 321 104,64 zł, z opłaty eksploatacyjnej - 179 087,40 zł, podatku rolnego - 111 946,34 zł.

Natomiast spadek nastąpił we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 33 877,79 zł, podatku leśnego - 8 264,92 zł, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5 053,30 zł .

Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2014r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 313,73 zł za 2013 r. do kwoty 1 400,14 zł tj. o 86,41 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2014r. przypadające na jednego mieszkańca wzrosły z kwoty 1 135,17 zł, za 2013 r. do kwoty 1 240,61 zł tj. o 105,44 zł (przy wzroście liczby ludności o 325 osób).

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2014 roku (tabela nr 2.2) wynika, że w 2014r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 336 162,66 zł, natomiast powstały zaległości bieżącego roku na kwotę 349 660,06 zł; ściągalność podatków kształtowała się na średnio na poziomie 97,15 % (w 2013r. 96,60 %).

Dochody majątkowe:

1) plan 3 875 580,78 zł

2) wykonanie 3 841 246,81 zł tj. 99,11 %,

W rozbiciu na rodzaje dochodów majątkowych wykonanie procentowe w stosunku do ustalonego planu kształtuje się następująco:

- dochody ze sprzedaży mienia - 89,52 %,

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50,45 %,

- dotacje i środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 101,37 %, z tego na projekty unijne 102,56%.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane poniżej zakładanego planu o kwotę 63 726,42zł; wyniosły 544 096,58 zł (ponad dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim, w którym osiągnięto dochody ze sprzedaży mienia - 287 619,82 zł; dla porównania w 2011r. dochody ze sprzedaży mienia - 1 859 748,15 zł, w 2012 r. - 1 061 240,01 zł).

Dotacje i środki na inwestycje wykonano za 2014 r. w 101,37% w stosunku do zakładanego planu. Ponad plan wpłynęła kwota 44 256,00 zł jako refundacja części poniesionych wydatków na zadanie pn. Budowa placu manewrowego dla rowerów w Grodkowie. Zakładano wpływ tej kwoty w 2015 r.

Poniżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. przedstawia się następująco:

1) plan wydatków 59 362 360,14 zł

2) wykonanie 56 807 017,74 zł, tj. 95,70 %.

Wydatki bieżące:

1) plan 50 537 770,10 zł

2) wykonanie 48 462 073,28 zł tj. 95,89 % , w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 35 625 100,65 zł ( za 2013r. 34 315 734,58 zł), z tego:

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 846 930,00 zł (za 2013r. 21 308 358,74 zł ),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 13 778 170,65 zł (za 2013r. 13 007 375,84 zł),

c) dotacje na zadania bieżące 4 156 569,73 zł (za 2013r. 3 804 869,40 zł ), z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 2 198 842,23 zł (za 2013 r. 2 163 292,86 zł),

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 957 727,50 zł (za 2013 r. 1 641 576,54 zł ),

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 617 523,25 zł (za 2013 r. 8 289 985,55 zł),

e) wydatki na obsługę długu gminy 62 879,65 zł (za 2013 r. 76 237,23 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 770 794,81 zł, w związku z realizacją systemu gospodarki odpadami, 2013 - jedno półrocze, 2014 cały rok kwota 1 484 870,02 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek poniesionych na kwotę 13 778 170,65 zł istotne pozycje stanowią:

- zakup usług remontowych kwota 1 431 687,36 zł,

- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody) kwota 1 565 630,53 zł, z tego oświetlenie ulic i dróg kwota 779 904,39 zł,

- zakup usług pozostałych kwota 4 868 718,11 zł (administrowanie zasobami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami i inne),

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 717 193,38 zł,

- różne opłaty i składki kwota 1 667 699,56 zł (w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1 409 901,22 zł),

- odpisy na fundusz socjalny pracowników wszystkich jednostek budżetowych kwota 1 011 364,13 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 462 234,04 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych kwota 156 008,69 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 897 634,85 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Wydatki budżetu realizowane były poprzez: jednostki oświatowe obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności, wynikających z potrzeby równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i wypracowania środków umożliwiających korzystanie z programów dofinansowania poprzez zapewnienie wkładu własnego.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 2 075 696,82 zł (w tym ze środków własnych 1 946 612,10 zł) .

Przyczyną tego były następujące fakty:

- nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę 129 084,72 zł,

- nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe łącznie w kwocie 139 740,42 zł,

- nie wykorzystano kwoty zarezerwowanej na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń 69 000,00 zł

- oszczędności w realizacji zadań na kwotę 1 737 871,68 zł, co stanowi 3,59 % poniesionych wydatków bieżących.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na odprawy emerytalne pracowników oraz powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

W 2014 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W 2014 r. w ramach wydatków bieżących, Gmina nie realizowała projektów z dofinansowaniem z programów pomocowych UE .

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 360 000,00 zł, wykonanie 369 637,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 338.400,00 zł, wykonanie 315.455,81 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21.600,00 zł, wykonanie 9 830,77 zł.

W ramach budżetu gminy realizowano system gospodarki odpadami. Po stronie dochodów uzyskano dochody z opłat za 2014 r. za gospodarowanie odpadami na kwotę 1 582,084,15 zł, co stanowiło 93,26 % wymiaru opłat wynikającego ze złożonych deklaracji. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień pokryte przez dłużnika na kwotę 5 132,07 zł, odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 123,07 zł oraz zaległości z opłat za 2013 r. na kwotę 63 285,39 zł.

Uzyskane dochody z opłat bieżących w kwocie 1 587 339,29 zł wraz z dochodami z zaległości z roku poprzedniego w kwocie 60 064,73 zł pokryły koszty systemu gospodarki odpadami, które wyniosły 1 647 404,02 zł, z tego koszty odbioru odpadów to kwota 1 467 750,02 zł i kwota 179 654,00 zł koszty administracyjne. Koszty administracyjne stanowią 0,88 zł w miesięcznej opłacie.

Wydatki majątkowe:

1) plan 8 824 590,04 zł

2) wykonanie 8 344 944,46 zł tj. 94,56 %, w tym:

a) wydatki na inwestycje 7 353 821,22 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 172 879,74 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne 457 001,81 zł,

c) dotacje na zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł,

d) dotacje inwestycyjne 524 121,43 zł, w tym dla samorządowej instytucji kultury520 525,07 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 74 491,00 zł,

- w całości na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Realizację wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków przedstawia tabela nr 4. Realizację wydatków majątkowych dofinansowanych z Programów Pomocowych UE przedstawia tabela 4.2, uwzględniająca zmianę planu w trakcie roku w zakresie tych wydatków. Realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela 4.1. Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 479 645,58 zł, wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2015 rok oraz niższego niż zakładał plan kosztu realizacji zadań .

W 2014 r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny w kwocie 8 845 606,15 zł. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. Wykonane wydatki bieżące za 2014 rok nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2014 rok, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie 4 341 908,50 zł, która powiększyła skumulowaną nadwyżkę z lat poprzednich .Po zamknięciu roku 2014 skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 7 470 062,03 zł, w znacznej części wprowadzona do budżetu 2015roku na pokrycie planowanego deficytu.

Wynik roku na przychodach i rozchodach wyniósł - 1 634 102,91 zł i pomniejszył wolne środki, które po zamknięciu roku osiągnęły kwotę 2 423 452,11 zł, w całości wprowadzone do budżetu 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2014 r. to kwota 1 000 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2014 r. czyli spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich to kwota 2 634 102,91 zł.

Planowany i wykonany wynik budżetu oraz realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2014 r. przedstawia tabela 5.

IV. Dochody i wydatki z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r. przedstawia tabela nr 6.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 7 862 291,09 zł, na poziomie 99,55% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki.

Największy zakres zadań zleconych realizowała jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 073 008,90 zł, pozostałą kwotę 1 789 282,19 zł realizował Urząd Miejski.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy.

Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2014 r. przedstawia tabela 7. W tabeli ujęto dotacje w rozbiciu na:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 1 954 036,08 zł,

- dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury - 520 524,98 zł,

- dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień - 230 024,36 zł oraz w formie pomocy finansowej - 33 958,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 388 375,57 zł,

- dotacje celowe na konserwację zabytków - 20 000,00 zł,

- dotacje celowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - 284 769,53 zł,

- dotacje podmiotowe i celowe - z zakresu zadań zleconych - dla niepublicznych placówek oświatowych - 1 264 582,40 zł.

Z ustalonego planu na dwa zadania udzielono dotacji na kwotę niższą niż zaplanowana w tym:

- na zadanie pn. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi o kwotę 6 500 zł,

- na zadanie pn. Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych o kwotę 5 000 zł.

Z zaplanowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 73 038,58 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie wykorzystano kwoty 14 888,37 zł.

VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Realizację wydatków za 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 555 437,58 zł (z tego pochodzących z funduszu sołeckiego kwota 446 916,58 zł) Sołectwa wydatkowały na realizację zadań kwotę 486 732,94 zł, z tego:

- z funduszu sołeckiego kwotę 397 453,39 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwoty 249 703,91 zł realizując 46 zadań i na wydatki majątkowe kwotę 147 749,48 zł realizując 18 zadań,

- dofinansowanie z budżetu gminy 89 279,55 zł.

VII. Dochody własne jerdnostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 r. przedstawia tabela 9.

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, PZS w Jędrzejowie, GP Nr 1 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem.

VIII. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty, informacja o udzielonych przez gminę poręczeniach i okres ich obowiązywania.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 423 452,11 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 3,96 %. (2 423 452,11 zł - dług / 61 148 926,24 zł - wykonane dochody).

Za 2014 r. został osiągnięty roczny, dopuszczalny wskaźnik zadłużania gminy i wynosi 15,36%. (w 2013 r. - 12,41%, w 2012 r. - 13,03%). Jest to wskaźnik wyliczany w następujący sposób: (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące)/ dochodów ogółem.

Wskaźnik ten ma wpływ na wyliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na 2015 r. i lata kolejne.

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń oraz prognozę ich spłaty przedstawia tabela 10, z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Grodków przedstawiono potencjalne zobowiązania.

Na dzień 31 grudnia 2014r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 5 080 547,98 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

- mienie komunalne (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż) 1 563 770,75 zł,

- mandaty nałożone przez Straż Miejską 35 049,35 zł,

- podatki i opłaty 1 433 808,06 zł,

- fundusz i zaliczka alimentacyjna 2 047 919,82 zł.

Prowadzona jest na bieżąco egzekucja należności, ale nie zawsze gwarantuje ona skuteczne ich ściągnięcie.

IX. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Tabela 11, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, przedstawia stopień zaawansowania programów wieloletnich. Ujęto w niej przedsięwzięcia wieloletnie i przedstawiono stopień ich zaawansowania, odnosząc dotychczas poniesione nakłady do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na dane przedsięwzięcie.

X. Podsumowanie.

Realizując budżet gminy w 2014 r. Burmistrz Grodkowa korzystał z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały budżetowej na 2014 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Rok 2014 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, z programów pomocowych UE oraz programów rządowych. Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2014r. wpłynęła kwota 3 459 242,22 zł, co stanowi 5,66 % dochodów gminy.

Z budżetu UE pozyskano kwotę 1 775 496,78 zł, na dofinansowanie realizacji zadań i refundację części kosztów zrealizowanych zadań z zakresu wydatków majątkowych.

Z innych środków zewnętrznych pozyskano kwotę 1 683 745,44 zł i przeznaczono na:

- na realizację wydatków bieżących 192 493,44 zł

- na realizację wydatków majątkowych 1 491 252,00 zł.

Z wykonanych w 2014r. zadań nie zostały jeszcze zrefundowane wydatki na realizowane w ramach programu PROW zadanie pn. Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów - planowana kwota dofinansowania 246 300,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Grodków jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Wypracowane wskaźniki w 2014 roku i w dwóch poprzednich latach pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz


Marek Antoniewicz


Załącznik do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Grodkowa
z dnia 3 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »