| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Olszanka

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2013 r., poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 1072) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy, który wynosi:

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2015 rok w kwocie 16 302 880,88 zł z tego:

- dochody bieżące 14 628 160,25 zł;

- dochody majątkowe 1 674 720,63 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszana na 2015 rok w kwocie 15 909 048,88 zł z tego:

- wydatki bieżące 13 863 387,88 zł;

- wydatki majątkowe 2 045 661,00 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2015 rok w kwocie 393 832,00 zł.

4) Nadwyżka budżetu w kwocie 393 832,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich.

§ 3. Załącznik nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

30 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

852

Pomoc społeczna

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

-7 900,00

3110

Świadczenia społeczne

-7 900,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7 900,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 900,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-31 764,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8 236,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 236,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-40 000,00

4270

Zakup usług remontowych

-40 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

0,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

- 10 400,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

10 400,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 3 236,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 3 236,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 3 236,00

Ogółem

0,00

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Wydatki majątkowe na 2015 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

2015 rok

010

Rolnictwo i łowiectwo

150 000,00

01008

Melioracje wodne

150 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

600

Transport i łączność

170 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

170 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170 000,00

700

Gospodarka nieruchomościami

4 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000,00

750

Administracja publiczna

344 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

300 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000,00

75095

Pozostała działalność

44 500,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

44 500,00

801

Oświata i wychowanie

406 000,00

80101

Szkoły podstawowe

406 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

406 000,00

852

Pomoc społeczna

7 900,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7 900,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 900,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 540,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

845 404,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

845 404,00

90002

Gospodarka odpadami

45 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20 736,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 736,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

10 400,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

10 400,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 000,00

926

Kultura fizyczna

32 721,00

92601

Obiekty sportowe

17 414,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 414,00

92695

Pozostała działalność

15 307,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 307,00

RAZEM

2 045 661,00


WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Lp.

Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego

Termin rozpocz.

Źródła finansowania wydatków

Uwagi

Termin zakończ

Dochody własne

Dotacje

Pożyczki i kredyty

Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 u.o f. p.

Razem

I.

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka

1 701 474,00

0,00

0,00

344 187,00

2 045 661,00

1.

Rozbudowa wodociągu gminnego -budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek 900-90001-6050

501 217,00

344 187,00

845 404,00

Dofinansowane ze środków PROW w 50%

2.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance 750-75023-6050

300 000,00

300 000,00

3.

Remont dróg wewnętrznych (1 odcinkowych) położonych w Pogorzeli oraz w Przylesiu 600-60016-6050

170 000,00

170 000,00

4.

Przebudowa przepustu P-4 w Gierszowicach (dokumentacja pozwolenia wodnoprawna na budowę) 010-01008-6050

150 000,00

150 000,00

6.

Zagospodarowanie terenu przy PZSzP, wykonanie, aranżacja klombów na terenie wsi Jankowice Wielkie 926-92695-6050

15 307,00

15 307,00

Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie

7.

Zakup kosiarki samobieżnej 900-90004-6050

12 236,00

12 236,00

Fundusz Sołecki Krzyżowice

8.

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego poprzez zabudowę i wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno-sportową 926-92601-6050

17 414,00

17 414,00

Fundusz Sołecki Olszanka

9.

Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) 900-90004-6060

8 500,00

8 500,00

Fundusz Sołecki Przylesie

10.

Wykonanie PSZOK 900-90002-6050

45 000,00

45 000,00

11.

Realizacja projektu pt. Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych 750-75095-6610

44 500,00

44 500,00

12.

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela w Gierszowicach

700-70005-6060

4 000,00

4 000,00

13.

Termomodernizacja budynku PZSP Olszanka

801-80101-6050

406 000,00

406 000,00

14.

Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (szafa chłodnicza i patelnia)

921-92109-6060

9 000,00

9 000,00

Fundusz Sołecki Gierszowice

15.

Zakup serwera bazy danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

852-85219-6060

7 900,00

7 900,00

16.

Dofinansowanie zakupu zgrzewarki doczołowej do rur PE PEHD Dn 90-200

900-90017-6210

10 400,00

10 400,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

1 701 474,00

0,00

0,00

344 187,00

2 045 661,00

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy obejmujących planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa instytucji

Kwota

1.

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach

530 000,00

gminna instytucja kultury - świetlice gminne

2.

921

92116

2480

Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach

140 000,00

gminna instytucja kultury - gminne biblioteki

3.

750

75095

2310

Pozostała działalność

658,00

4.

750

75095

6610

Pozostała działalność

44 500,00

5.

900

90017

2650

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

49 600,00

6.

900

90017

6210

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

10 400,00

OGÓŁEM

775 158,00

Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

L.P.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa instytucji

Kwota

1.

801

80101

2590

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów

425 009,00

2.

851

85153

2820

Zwalczanie narkomanii

3 000,00

3.

851

85154

2310

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 000,00

4.

851

85154

2820

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

30 000,00

5.

921

92120

2320

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2 416,00

6

926

92605

2820

Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy

80 000,00

7

926

92695

2820

Pozostała działalność

10 000,00

OGÓŁEM

560 425,00

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »