reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr FP.031.5.2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

pomiędzy Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają:

1. Przewodniczący Zarządu, Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech

2. Członek Zarzadu - Jakub Goliński
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego - Wandy Słabosz

a

Powiatem Strzeleckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, w imieniu którego działają:

1. Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki

2. Waldemar Gaida - Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Strzeleckiego - Jolanty Drochomireckiej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr IV/41/2015 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11.02.2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Kluczborku do zawarcia porozumień z Powiatami Oleskim i Strzeleckim oraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz Uchwałą Nr VIII/89/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Powiatem Kluczborskim w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. Powiat Strzelecki powierza Powiatowi Kluczborskiemu organizację nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w pozaszkolnych punktach katechetycznych funkcjonujących przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Lasowicach Wielkich, Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Kluczborku oraz przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wołczynie.

§ 2. Przez organizację nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozumie się zatrudnienie nauczyciela religii w/w Kościoła ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy oraz przepisów związanych z warunkami i sposobem organizowania nauczania religii
.

§ 3. Nauka religii w punktach katechetycznych, o których mowa w §1 organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez organy będące stronami niniejszego Porozumienia, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

§ 4. 1. Powiat Kluczborski, do końca września każdego roku, przekaże Powiatowi Strzeleckiemu, pisemną informację o miejscu i planie zajęć religii w danym roku szkolnym dla uczniów, o których mowa w §3.

2. W roku szkolnym 2014/2015 informacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana do końca marca 2015 r.

§ 5. Nauczyciel religii zatrudniony jest w wymiarze 2/18 etatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, na podstawie imiennego pisemnego skierowania
do w/w szkoły wydanego przez Biskupa Diecezji Katowickiej.

§ 6. Wynagrodzenie nauczyciela religii jest pokrywane ze środków finansowych ujętych w planie finansowym szkoły, o której mowa w § 5.

§ 7. Powierzający zadanie przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową na realizację zadania, o którym mowa w §1 w wysokości proporcjonalnej do ilości uczniów Powiatu Strzeleckiego objętych nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

§ 8. Wysokość dotacji, sposób i termin przekazywania dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji, termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji zostaną określone w umowie dotacji celowej sporządzanej na dany rok kalendarzowy (budżetowy).

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 12. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej
ze stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Kluczborski


Piotr Pośpiech


Członek Zarządu


Jakub Goliński

Starosta Strzelecki


Józef Swaczyna


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Waldemar Gaida


Skarbnik Powiatu Kluczborskiego


Wanda Słabosz


Skarbnik Powiatu Strzeleckiego


Jolanta Drochomirecka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama