reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 19 czerwca 2015 r.

o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz 2015 r. poz. 532) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr IV.12.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r, uchwałą Nr V.19.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. i uchwałą Nr VI.30.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określony w § 4 załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok" otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określony w § 8 załącznik Nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych:

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie: 17.544.907,75 w tym:

a) dochody bieżące: 17.339.907,75

b) dochody majątkowe: 205.000,00

2) przychody budżetu: 1.860.612,00

3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 18.375.519,75 w tym:

a) wydatki bieżące: 16.559.305,75

b) wydatki majątkowe: 1.816.214,00

4) rozchody budżetu: 1.030.000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Ostrowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII.43.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

WYDATKI BIEŻĄCE

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

22.000,00

---

70095

Pozostała działalność

22.000,00

---

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22.000,00

---

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

---

40.000,00

71035

Cmentarze

----

40.000,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

---

40.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

---

10.000,00

75022

Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

---

10.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

---

10.000,00

752

OBRONA NARODOWA

---

2.000,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

--

2.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

---

2.000,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

40.000,00

---

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

40.000,00

---

Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

40.000,00

---

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

---

30.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

---

10.000,00

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

---

10.000,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

---

20.000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

----

10.000,00

92601

Obiekty sportowe

---

10.000,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

---

10.000,00

Dokonane zmiany wydatków bieżących

62.000,00

92.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

10.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

---

10.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w Wilkowie.)

---

10.000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

---

2.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

---

2.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 (Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w Bukowiu)

---

2.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

---

15.000,00

75020

Starostwa powiatowe

---

15.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego

---

15.000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

375.000,00

375.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

375.000,00

375.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
( Zakup samochodu strażackiego)

375.000,00

---

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
( dotacja dla OSP w Wilkowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem)

---

375.000,00

851

OCHRONA ZDROWIA

---

3.000,00

80195

Pozostała działalność

---

3.000,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów

---

3.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

---

10.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

---

10.000,00

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa oświetlenia w miejscowości Idzikowice)

---

10.000,00

Dokonane zmiany wydatków majątkowych

375.000,00

415.000,00

Razem dokonane zmiany

437.000,00

507.000,00


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII.43.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

w złotych

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

Przychody

---

70.000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

---

70.000,00


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII.43.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1.860.612,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

950

1.060.612,00

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

800.000,00

Rozchody ogółem:

1.030.000,00

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1.030.000,00


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII.43.2015
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

I.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

25.000,00

DOTACJE CELOWE

25.000,00

1.

750 - Administracja publiczna

75020- Starostwa powiatowe

6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

25.000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.093.751,72

DOTACJE PODMIOTOWE

673.751,72

1.

801 -
Oświata i

wychowanie

80101 -
Szkoły podstawowe

2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Stowarzysze-
nie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie
S.P.w Dębniku

549.541,00

2.

801 -
Oświata i

wychowanie

80103 -

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Stowarzysze-
nie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie
S.P.w Dębniku

124.210,72

DOTACJE CELOWE

420.000,00

1.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-wa

75412 - Ochotnicze straże pożarne

6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

OSP Wilków

375.000,00

2.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Parafia Rzymskokato
-licka P.W. Oczyszczenia NMP w Bukowiu

10.000,00

3.

926 -
Kultura fizyczna

92605 -
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

2360 - Dotacja celowa z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu

35 000,00

x

RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

1.118.751,72

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama