reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień", zwany dalej "Regulaminem", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/209/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski


Załącznik do Uchwały Nr VII/ 63/ 2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Dobrodzień, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

2) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

3) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia selektywnych odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych niżej zasad.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 20 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l - 1100 l,

4) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem "Papier" - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem "Tworzywa sztuczne i metal" - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal

d) brązowy, który może być oznaczony napisem "Bioodpady" - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,

5) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, bioodpady oraz zbierane łącznie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal. Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem - "Papier", "Szkło", "Bioodpady", "Tworzywa sztuczne i metal", zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) o pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów/miesiąc, właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności min. 120l.,

2) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

3) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

4) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

6) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla hoteli, pensjonatów itp. - nie mniej niż 20 l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

10) dla ogródków działkowych zrzeszonych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

11) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l.

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej do worków, o których mowa w ust. 3 pkt 4,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej do pojemników o pojemności co najmniej 1100 l, o którym mowa w ust. 3 pkt 5.

§ 9. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 10. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 20 l, przeznaczone dla klientów, w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w pojemniku do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

a) w mieście jeden raz na dwa tygodnie,

b) w sołectwach jeden raz w miesiącu.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:

a) w mieście jeden raz na tydzień,

b) w sołectwach jeden raz na dwa tygodnie.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą

częstotliwością:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla nieruchomości :

- w zabudowie jednorodzinnej jeden raz w miesiącu

- w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie,

b) dla nieruchomości na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) dla punktów selektywnego zbierania odpadów według potrzeb co najmniej jednak jeden raz w miesiącu,

d) dla ogródków działkowych zrzeszonych co najmniej jeden raz w miesiącu,

e) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) meble i odpady wielkogabarytowe co najmniej jeden raz w roku z nieruchomości, na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto przeterminowane leki i chemikalia można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, baterie natomiast można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych.

5) odpady ulegające biodegradacji odbierane bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

a) w mieście jeden raz na dwa tygodnie,

b) w sołectwach jeden raz w miesiącu.

6) odpady ulegające biodegradacji odbierane bezpośrednio z nieruchomości dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:

a) w mieście jeden raz na tydzień,

b) w sołectwach jeden raz na dwa tygodnie.

7) odpady zielone na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów.

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 13. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w obrożę a także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu na smyczy oraz dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Należy przeprowadzać co najmniej raz w roku dezynfekcję pomieszczeń gospodarskich, w których prowadzona jest hodowla zwierząt.

4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są, w ramach powszechnej deratyzacji do jej przeprowadzenia w obrębie nieruchomości w terminach: od 15.marca do 30. kwietnia każdego roku oraz od 15. września do 31. października każdego roku.

2. W uzasadnionych przypadkach zabiegi deratyzacyjne należy przeprowadzać w innych terminach.

3. Deratyzację przeprowadza się na terenie całej Gminy.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego.

§ 18. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

§ 19. 1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w/na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama