reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień obowiązani są złożyć Burmistrzowi Dobrodzienia w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie .PDF, .XLS, .XML określony niniejszą uchwałą.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski


Załącznik do Uchwały Nr VII/ 66/ 2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 24 czerwca 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dobrodzień

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Nazwa i adres

Siedziby organu

właściwego do

złożenia deklaracji:

Burmistrz Dobrodzienia

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Plac Wolności 1

46-380 Dobrodzień

tel./fax 34 35 75 100

urzad@dobrodzien.pl

DEKLARACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY, ZAZNACZYĆ "X" W ODPOWIEDNIM POLU WYBORU

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Cel złożenia deklaracji:

? deklaracja

? zmiana danych zawartych w deklaracji

....................................................

(dzień-miesiąc-rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

2. Rodzaj podmiotu

? właściciel, współwłaściciel, posiadacz, użytkownik ? jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w

zarządzie lub użytkowaniu lub podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa jednostki

4. PESEL/NIP

Adres zamieszkania/ siedziby firmy

5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Nr domu/ Nr lokalu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

14. e-mail

15. Telefon

Adres do korespondencji

16. Miejscowość

17. Ulica

18. Nr domu/ Nr lokalu

19. Kod pocztowy

20. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

21. Miejscowość

22. Ulica

23. Nr domu/ Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

24. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady będą gromadzone i odbierane w sposób

selektywny:

? TAK

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady ulegające biodegradacji będą składane

w przydomowym kompostowniku / wykorzystywane we własnym zakresie: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

? TAK ? NIE

o pojemności: …….l.

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty określona uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli w poz. 24 zaznaczono kwadrat "TAK", należy wpisać stawkę opłaty, jeżeli nie zaznaczono kwadrat "TAK" należy wpisaćwyższą stawkę.

26.

zł/osoba

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

27.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwotę z poz. 26 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców wskazaną w poz. 27.

28.

Kwartalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez liczbę 3.

29.

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

………………………. ………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Informacja:

1. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Dobrodzienia deklarację o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3 albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Dobrodzienia określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama