| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/65/15 Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 21 lipca 2015 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu:

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 413.686 zł w tym:

Dział 010- "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Rozdział 01005 - "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5.000 zł z tytułu:

· § 0970 - "Wpływy z różnych dochodów"

Dział 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 3.786 zł z tytułu:

· § 0580 - "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" o kwotę 286 zł.

· § 0970 - "Wpływy z różnych dochodów" o kwotę 3.500 zł.

Dział 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

Rozdział 85201 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 326.300 zł, z tytułu:

· § 0960 - "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej " o kwotę 2.000 zł.

· § 2320 - "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę 253.500 zł.

· § 2900 - "Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących" o kwotę 70.800 zł.

Rozdział 85204 - "Rodziny zastępcze" " zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 73.000 zł, z tytułu:

· § 0680 - "Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej" zmniejsza się planowane dochody o kwotę 300

· § 0970 - "Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się planowane dochody o kwotę 400

· § 2900 - "Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących" zwiększa się planowane dochody o kwotę 72.900 zł.

Dział 900- "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Rozdział 90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska " zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5.600 zł, z tytułu:

· § 0690- "Wpływy z różnych opłat"

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 238.000 zł w tym:

Dział 010- "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Rozdział 01005 - "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 5.000 zł.

Dział 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 70.000 zł.

Dział 852- "POMOC SPOŁECZNA"

Rozdział 85201 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 122.000 zł.

Rozdział 85204 - "Rodziny zastępcze" - zwiększa się planowane wydatki bieżące w zadań statutowych o kwotę 30.000 zł

Dział 854 - "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 11.000 zł

dokonuje się przeniesienia

Dział 010- "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Rozdział 01005 - "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 211.000 zł którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych do:

Działu 801- "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 195.000 zł,

oraz do:

Działu 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

Rozdział 85218 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł.

Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 273.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w w.w. rozdziale.

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 635.903 zł w tym:

Dział 010- "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Rozdział 01005 - "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 299.903 zł.

Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 336.000 zł.

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w "Planie zadań inwestycyjnych na 2015 r.":

· w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu:

· ppkt 8 zadanie pn. "Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień od km 6 + 546 do km 6 + 905 w m. Turawa ul. Świerkowa"zmniejsza się planowane wydatki w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 625.000 zł

wprowadza się:

· ppkt 10 zadanie pn. "Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych" i wprowadza się planowane wydatki w kol 6, 7 i 8 w kwocie 16.000 zł

· w pkt 11 zadanie pn. "Scalane gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha - IV etap projektu: zagospodarowanie poscaleniowe" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 510.903 zł,

· w pkt 13 w zadaniach realizowanych przez ZS w Prószkowie

§ ppkt 2 w zadaniu pn "Budowa dwóch boisk trawiastych w Zespole Szkół w Prószkowie" zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 125.000 zł.

dodaje się :

§ ppkt 5 i wprowadza się zadanie pn "Zakup bramek aluminiowych" i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 70.000 zł.

· w pkt 17 wprowadza się zadanie pn "Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie" i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 16.000 zł - realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

4. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 811.589 zł, który był pokryty przychodami z tytułu:

· § 950 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

zmniejsza się planowane przychody o kwotę 811.589 zł z tytułu:

· § 950 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego


Stefan Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »